Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Identifikace rizik

Oprávnění:

Specialistou pro identifikace rizik je takový technik BOZP, který má platné osvědčení pro pracovní činnost „Bezpečnostní technik–odborně způsobilá osoba v prevenci rizik“ vystavené akreditovaným střediskem.

Právní úprava:

Identifikace rizik je dle současné právní úpravy základním dokumentem pro oblast BOZP. Tímto dokumentem se následně řídí veškeré další úkony v této oblasti.

Oblasti pro identifikace rizik:

Identifikaci rizik je nezbytné vytvořit pro každou pracovní operaci a pro každou technologii. Identifikace rizik obsahuje mimo samotné identifikace rizika i druhou podstatnou složku dokumentu – eliminaci identifikovaného rizika. Riziko je tedy nejen popsáno, ale také je stanoveno, jak postupovat, aby bylo zrušeno nebo minimalizováno a vše bylo v souladu s příslušnými právními normami. Stanovuje, jak má být pracovní postup upraven, kdo a za jakých podmínek smí práci vykonávat, jak má být pracovník vyškolen, čím má být vybaven a co vše se pracovní operace týká a musí být dodrženo, a jaké dokumenty musí být zajištěny.

Cena:

Zpracování identifikace rizik je dokument, u kterého nelze jednotně stanovit cenu za zpracování, protože existuje nepřeberné množství technologií, pracovních procesů, prostředí a s tím spojených rizik, které je potřeba vždy detailně prozkoumat, popsat a zvážit protiopatření. Cena je stanovena po zevrubném posouzení, projednání s technology a po prohlídce místa a je kalkulována z ceny předpokladu délky práce strávené na dokumentu a ceně 300–600,– Kč/hod + náklady na dopravu Chomutov–zákazník a zpět tj. 7 Kč/km.

Cenu určujeme předem, po prozkoumání problematiky a v závislosti na jejím rozsahu. Cena za prozkoumání stavu, určení rozsahu potřeb a vyhotovení nabídky je stanovena jednotnou zaváděcí cenou 2 500,– Kč + DPH.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.