Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Projekt Zemito-kamenité proudy
[ZEKAPR]

Základní informace

  • Projekt Zemito-kamenité proudy vznikl na základě výzkumného projektu "Systematizace a finanční optimalizace sanačních prevenčních opatření pro liniové stavby před bahnotoky – bahnokamenité proudy"
  • Projekt vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ID projektu FR-TI3/513)
  • vývoj a budování Nemetonu 2015 je stanoveno na období 2011 - 12/2014
  • plánovaná hodnota projektu je 24 700 000,- Kč
  • samostatné internetové stránky projektu jsou na adrese www.zekapr.cz

Popis projektu

Zemito-kamenité proudy představují specifický, málo prozkoumaný jev na pomezí skalního řícení zemních sesuvů a bahnotoků. Zemito-kamenité proudy jsou geodynamickým jevem zemních svahových deformací, který má charakter proudového sesuvu, avšak má vyšší dynamický projev, lze jej monitorovat jen velmi těžko, nebo dokonce vůbec ne a nelze predikovat jeho vznik.

V rámci výzkumného projektu „Systematizace a finanční optimalizace sanačních prevenčních opatření pro liniové stavby před bahnotoky – bahnokamenité proudy“ popíšeme základní principy vzniku a chování zemito-kamenitých proudů. Navrhneme možné způsoby efektivní ochrany liniových staveb před tímto jevem. K systematizaci takových opatření bude sloužit specializovaný software, jenž pro laiky i odborníky bude poskytovat informace a analyzovat stávající situace z pohledu ochrany před zemito-kamenitými proudy.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.