Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Protihlukové systémy VELOX (BAU-SYSTEME)

Technologie

Hluk

Co dělat proti hluku

„Hluk je zatížení životního prostředí, kterým se cítí obyvatelstvo nejvíce postiženo. Mnoho obyvatel České republiky si stěžuje na zatížení hlukem, které způsobuje doprava. Studie poukazují vedle zdravotních následků, jako například zúžení cév, zvýšenou produkci stresového hormonu a poškození sluchu, také na komunikační poruchy, poruchy při učení, poruchy koncentrace a spánku. A vyhlídky do budoucnosti, vzhledem k tomu, že se dopravní ruch bude nadále zvyšovat, nejsou právě růžové. Ochrana proti hluku se tedy stává tématem pro většinu obyvatel."

Při dopadu zvukového vlnění na překážku (např. protihluková stěna) část zvukové energie proniká do druhého prostředí a zbytek se od překážky odráží. Cást zvukové energie, která pronikla do překážky je z hlediska chráněného prostoru ztracená (pohlcená). Zbývající část zvukové energie prochází v zeslabené míře do chráněného prostoru.

Zvuková pohltivost

 • Schopnost konstrukcí pohltit část akustického výkonu dopadající zvukové vlny. Vlivem zvukové pohltivosti konstrukcí dochází ke snížení hladiny akustického tlaku.
 • Hodnota, která charakterizuje schopnost materiálu, hmoty, látky zabudované do stavby nebo objektu pohltit energii (nebo část energie) zvukových vln a přeměnit ji na jinou (tepelnou) energii.
 • Ukazatelem zvuková pohltivosti je veličina DL α, [dB],
  kategorizacedle ČSN EN 1793-1.
 • Zvuková pohltivost
  KategorieDL α [dB]
  A0neurčeno
  A1< 4
  A24–7
  A38–11
  A4>11
 • U protihlukových stěn VELOX činí zvuková pohltivost 4 - 13 dB.

Zvuková neprůzvučnost

 • Vlastnost konstrukce (např. protihluková stěna) projevující se ztrátou akustického výkonu zvuku při přenosu vzduchem prostřednictvím konstrukce.
 • Základní kritérium, které charakterizuje zvukově izolační vlastnosti dělící konstrukce a je definována jako schopnost konstrukce přenášet zvuk (šířící se vzduchem) v zeslabené míře do chráněného prostoru.
 • Zvuková neprůzvučnost
  KategorieDLR[dB]
  B0neurčeno
  B1< 15
  B215–24
  B3> 24
 • Protihlukové stěny VELOX (PHS) vykazují zvukovou izolaci od 25 dB do 40 dB.

Snížení hluku s využítím PHS Velox

Ukázka snížení hluku u silnice za použití protihlukové stěny VELOX vyhovující normě se vzduchovou neprůzvučností v kategorii B3 > 24 dB.

Doprava

Doprava PHP se realizuje výhradně nákladními vozidly s volnou ložnou plochou. PHP jsou dopravovány na transportních stojanech ve svislé poloze, podloženy pod dřevěným nosným rámem nebo uloženy na polystyrenových blocích. PHP jsou k transportnímu stojanu připoutány pomocí pásů. PHP musí být v místech kontaktu pásu a desky podloženy pevným rohem (dřevěný, ocelový, plastový), aby nedošlo k poškození desek. Počet kusů uložených na transportních stojanech je závislý na typu PHP a typu transportních stojanů. Stojan může pojmout 3-4 ks PHP (1-stranné stojany) či 6-8 ks PHP (2-stranné stojany). Při dopravě musí být stojany s PHP na dopravním prostředku zabezpečeny proti posunutí svázané pomocí pásů, aby nedošlo k jejich poškození nebo k ohrožení ostatních účastníků dopravy.

Manipulace

PHP musí být při skladování tak, aby nedošlo k mechanickému poškození PHP, především absorpčních desek VELOX. PHP musí být skladovány na stojanech, případně na rovné, zpevněné a odvodněné ploše a musí být vždy podloženy pod dřevěným nosným rámem nebo uloženy na polystyrenových blocích tak, aby se neopíraly o desky VELOX, ale dřevěný rám. PHP se ukládají za sebe (zadní deska WSD 35 je opřena o přední profilovanou desku po celé délce), kolmo nebo pod mírným úhlem na podloží, max. po 8 kusech.

Skladování

PHP musí být při skladování tak, aby nedošlo k mechanickému poškození PHP, především absorpčních desek VELOX. PHP musí být skladovány na stojanech, případně na rovné, zpevněné a odvodněné ploše a musí být vždy podloženy pod dřevěným nosným rámem nebo uloženy na polystyrenových blocích tak, aby se neopíraly o desky VELOX, ale dřevěný rám. PHP se ukládají za sebe (zadní deska WSD 35 je opřena o přední profilovanou desku po celé délce), kolmo nebo pod mírným úhlem na podloží, max. po 8 kusech.

Povrchová úprava

Pro povrchovou úpravu protihlukových panelů VELOX konkrétní barvu volí projektant. Výrobce může doporučit nátěrovou hmotu METAENAMEL WALL PAINT (italského výrobce METALCROM s.r.I., Casier, Treviso), která je schválena pro použití v oblasti dopravního stavitelství Ředitelství silnic a dálnic. Tento materiál je možné dodat v jakýchkoliv odstínech stupnice RAL nebo NCS. Povrchová úprava se provádí nástřikem ve 2 vrstvách o celkové tloušťce 80 pm. Barevné úpravy se řeší až po montáži PHP, přímo na staveništi (většinou jako poslední úkon před realizací protihlukové stěny VELOX).

Řešení problémů a BOZP

Při vkládání panelů mezi nosníky je možné montážní pákou nebo jiným podobným nářadím povolit špatně zajíždějící PHP mírným zapřením mezi dřevěný nosný rám a svislý nosník v místě kontaktu PHP a profilu. Musí se postupovat tak, aby nedošlo k poškození PHP nebo profilu. Při vkládání PHP do nosníků je důležité, aby zasouvaný PHP byl ve vodorovné poloze a nedocházelo k jeho naklánění na stranu.

Vyskytne-li se při montáži PHP situace, kdy panely nelze usadit vedle sebe z důvodů délky přední nebo zadní pohledové části absorpčních desek, je možné přední a zadní desky VELOX seříznout na potřebnou délku. Seříznutí desek se provádí ruční pilou s vidiovým kotoučem. Jedná se o situaci např. při půdorysném zalomení stěny. Pokud dojde při montáži k poškození desek je bezpodmínečně nutné poškozené desky VELOX vyměnit za desky nepoškozené. Desky se k rámu připevňují pomocí nerezových hřebíků nebo vrutů (dle typu PHP). Při usazování PHP je nutné dbát zvýšené opatrnosti a používat předepsané ochranné pomůcky a dodržovat obecné předpisy BOZP a předpisy BOZP pro práci s břemeny ve výškách.

Pracovní pomůcky: žebřík dostatečné výšky nebo lešení, kladivo tesařské, montážní páka, metr, mýdlový prostředek (případně ekologický olej).

Průchodnost protihlukovou stěnou

Průchodnost protihlukovou stěnou pro složky integrovaného záchranného systému (zejména pro hasiče) při mimořádných událostech na železnici, kde je PHS z obou stran, nebo mimořádné události přístupné jen ze strany PHS je velmi důležitým bezpečnostním parametrem stěny.

Za účasti společností HZS SŽDC, SŽDC, HZS ČR, SUDOP Brno, Metroprojekt, Pragoprojekt, IKP Consulting Engineers, Dopravoprojekt Brno, Valbek, CDV, ČD Tábor, OHL ŽS, VELOX WERK a MC VELOX Praha byla dne 5. 5. 2011 provedena na železniční stanici v Plané nad Lužnicí zkouška průchodnosti PHS VELOX. Na průchod stěnou bylo použito základní nářadí, které mají k dispozici i dobrovolné hasičské sbory. Zkoušku prováděla jednotka požární ochrany HZS SŽDC České Budějovice. Průchod sekyrou byl zajištěn za 2 minuty a 33 sekund, řetězovou pilou za 1 minutu a25 sekund. V podobném čase, a to i speciálním strojním vybavením, nebyla betonová stěna téměř vůbec narušena.

Průchod stěnou za použití sekyry

Průchod stěnou za použití řetězové pily

Ke stažení

Protihlukové stěny - podklady pro projektování a realizaci (pdf)

Protihlukové stěny - referenční realizace (pdf)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.