Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Protihlukový systém 4003 M

Protihlukové panely pro použití u silnic a železnic

Oblasti využití

Snižování hladiny hluku v okolí objektů s vyšší intenzitou dopravní zátěže (příjezdové komunikace k obchodním centrům, výrobním závodům, autobusové a vlakové nádraží, železnice mimo vysokorychlostní tratě, odhlučnění výrobních zařízení - např. chladicí a vzduchové agregáty).

Technické parametry

Zvuková pohltivost

provedení jedno nebo oboustranně pohltivé

Vzduchová neprůzvučnost

od 25 do 40 dB

Konstrukce

možná jedno nebo oboustranná úprava, součástí je gumové těsnění překryté hliníkovou lištou, pro jednodušší usazení a fixaci panelů mezi svislými nosníky

Velikost panelů

4000×2000 mm, s možností výroby panelů dle požadavků zákazníka, max. délka 5000 mm a max. výška 2500 mm, s možností skládání PHP výškově (max. výška dle statického výpočtu)

Materiál rámové konstrukce

tlakově impregnované dřevo (přípravek WOLMANIT CX-10)

Výška protihlukové stěny (PHS)

Výška PHS je skutečná čelní výška sestávající z panelů protihlukové bariéry a soklové desky. Nutná upevnění soklové desky do země stejně jako krycí vrstva bariéry nejsou v údajích této výšky zohledněny. Výška nosníku HEA je 10–15 mm pod hranou panelu, aby nepřekážela při montáži horního uzavíracího prvku (HUP).

Protihlukové panely (PHP)

Aby se zamezilo podélnému zvukovému vedení mezi soklem a panelem PHS, jsou přední desky osazeny o 20 mm pod úroveň dřevěného rámu. Zadní protihlukové desky jsou namontovány o 10 mm výš než přední, aby tak umožnily montáž horního uzavíracího prvku se spádem.

Soklový panel

Soklový panel je hotový prefabrikovaný výrobek z betonu C25/30/B7. Soklový panel je osazen o 20 mm výše z důvodu překrytí předními deskami. Pokud jsou ze statických důvodů použity širší soklové panely než 110 mm, je dřevěný rám vyroben ve stejné výšce jako pohltivé části panelu. V tomto případě odpadá jinak nutné zvýšení desky soklu.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.