Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Protihlukový systém 4003 XL

Protihlukové panely pro použití u silnic a železnic s nejvyššími nároky na odolnost proti zatížení

Oblasti využití

Snižování hladiny hluku v okolí objektů s vysokou intenzitou dopravní zátěže, s nároky na odolnost proti zatížení (rychlostní komunikace, dálnice, železniční vysokorychlostní tratě, výrobní závody s vysokou intenzitou hluku) a umožnění neomezeného vytváření plastických obrazců a tvarů s ohledem na charakter HEA nosník krajiny dle návrhu architekta.

Technické parametry

Zvuková pohltivost

provedení jedno nebo oboustranně pohltivé

Vzduchová neprůzvučnost

od 25 do 40 dB

Konstrukce

možná jedno nebo oboustranná úprava, součástí je gumové těsnění překryté hliníkovou lištou, pro jednodušší usazení a fixaci panelů mezi svislými nosníky

Velikost panelů

4000×2000 mm, s možností výroby panelů dle požadavků zákazníka, max. délka 5000 mm a max. výška 2500 mm, s možností skládání PHP výškově (max. výška dle statického výpočtu)

Materiál rámové konstrukce

tlakově impregnované dřevo (přípravek WOLMANIT CX-10)

Výška protihlukové stěny (PHS)

Výška PHS je skutečná čelní výška sestávající z panelů protihlukové bariéry a soklové desky. Nutná upevnění soklové desky do země stejně jako krycí vrstva bariéry nejsou v údajích této výšky zohledněny. Výška nosníku HEA je 10–15 mm pod hranou panelu, aby nepřekážela při montáži horního uzavíracího prvku (HUP).

Protihlukové panely (PHP)

Aby se zamezilo podélnému zvukovému vedení mezi soklem a panelem PHS, jsou přední desky osazeny o 20 mm pod úroveň dřevěného rámu. Zadní protihlukové desky jsou namontovány na vertikální dřevěná prkna o 10 mm výš než přední, aby tak umožnily montáž horního uzavíracího prvku se spádem.

Soklový panel

Soklový panel je hotový prefabrikovaný výrobek z betonu C25/30/B7. Soklový panel je osazen o 20 mm výše z důvodu překrytí předními deskami. Pokud jsou ze statických důvodů použity širší soklové panely než 160 mm, je dřevěný rám vyroben ve stejné výšce jako pohltivé části panelu. V tomto případě odpadá jinak nutné zvýšení desky soklu.

Montáž

Detaily napojení PHP

Průběžné napojení

VELOX PHP jsou tvořeny dvěma délkami desek (2 x 2000 mm), seřazenými vedle sebe o celkové délce 4000 mm. Aby mohlo být provedeno bezproblémové osazení panely, musí vzdálenost os nosníků HEA činit 4010 mm.

Vytváření rohových spojení

Rohy jsou, jak je zde zobrazeno, tvořeny nosníkem HEA a navařeným U-profilem. Je nutné dbát na to, aby naměřená délka od předposlední osy nosníku ke koncové vnější hraně nepřekročila 3900 mm, protože jinak PHP v rohové oblasti nelze ukončit.

Počátek a konec PHS

U počátečního a koncového panelu protihlukové stěny nesmí překročit vzdálenost os 3850 mm od předposledního (sousedního) k poslednímu HEA nosníku, jinak nelze namontovat pás ostění k uzavření PHP.

Dřevěná rámová konstrukce

Na dřevěném rámu tvořeném hranoly 120 x 80 mm* jsou upevněna distanční prkna o síle 30 mm a šířce 100 mm*. Vzniklé meziprostory na spodní straně rámu jsou vypiněny dřevěnými prkny 30 x 50 mm. Na svislé hrany dřevěného rámu jsou připevněna gumová těsnění překrytá hliníkovou lištou. Na této dřevěné rámové konstrukci jsou osazeny strukturované desky VELOX.

*nejčastěji používaný rozměr, vše dle statického výpočtu

Vodorovná montáž desek

Vzdálenost mezi prkny činí max. 660 mm

Kolmá montáž desek

Kolmá montáž desek Vzdálenost mezi prkny činí max. 500 mm

Diagonální montáž desek

Diagonální montáž desek Vzdálenost mezi prkny činí max. 500 mm

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.