Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Projekt 3D prvky

Základní informace

  • Projekt 3D prvky vzniká v rámci projektu "Výzkum a Vývoj inovativních 3D stabilizačních prvků pro ochranu svahů ohrožených erozí"
  • 3D prvky vznikají za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ID projektu FR-TI4/330)
  • Výzkum a vývoj 3D prvků je stanoven na období 3/2012 – 12/2015
  • Plánovaná hodnota projektu je 25 142 000,- Kč
  • Samostatné internetové stránky projektu jsou na adrese www.3dprvky.cz
  • Výsledky projektu naleznete v sekci obchodu pod 3D sanační technologie STRIX Obchodní činnosti/3D sanační technologie STRIX

Popis projektu

Ochrana svahů v okolí liniových staveb (silnice, železnice apod.) je prováděna od prvopočátku jejich výstavby a sahá tak hluboko do minulosti. V současné době se k ochraně svahů liniových staveb běžně využívají systémy tzv. technické ochrany, vegetační ochrany nebo jejich kombinace. Pro standardní sklony svahů násypů, náspů a zářezů jsou tato opatření dostatečná a prověřená časem. V současnosti však především ekonomické tlaky vedou k projektování a realizování svahů zářezů a násypů se sklony co nejstrmějšími. Dochází tak k cílenému překračování optimálních dlouhodobých návrhových parametrů svahů (délka, sklon). Tato situace vede k nutnosti stabilizovat povrchy svahů tak, aby nedocházelo k rychlému rozvoji svahových erozních jevů.

Současně s negativním působením ekonomických vlivů je nutno řešit i stabilitu svahů při extrémních srážkových situacích. Extrémní srážky se v posledních několika letech projevují například splavením (zanesením) erozních splavenin až do dopravního prostoru. V řadě případů došlo k zastavení nebo výraznému omezení provozu na liniových stavbách. V některých případech se jednalo o splaveniny ve formě štěrkovitých zemin v množství až 100 000 m³.

Cílem projektu FR-TI4/330 „Výzkum a vývoj inovativních 3D stabilizačních prvků pro ochranu svahů ohrožených erozí“ je vývoj nových protierozních prvků a optimalizovaných řešení v takto pozměněných podmínkách. Projekt je především zaměřen na vývoj nových 3D protierozní stabilizační prvků, které budou svou konstrukcí působit na svahu ve třech rovinách (šířka, délka, výška) a budou vytvářet takzvaný 3D protierozní stabilizační efekt.

z

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.