Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Geokotvy

Základní informace

  • Projekt Geokotvy vzniká na základě programového projektu "Výzkum a Vývoj – tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků"
  • Projekt vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ID projektu FR-TI4/329)
  • Výzkum a vývoj Geokotev je stanoven na období 3/2012 – 12/2015
  • Plánovaná hodnota projektu je 26 700 000,- Kč
  • Samostatné internetové stránky projektu jsou na adrese www.geokotvy.cz

Popis projektu

Horninové (zemní) kotvy patří mezi prvky speciálního zakládání staveb pro přenos tahových sil ze stavební konstrukce do horninového prostředí či prvky stabilizující samotné horninové prostředí. Jejich uplatnění je velmi rozmanité – podporující prvek pažících konstrukcí stavebních jam či portálových částí tunelových staveb, stabilizace zemních svahů a skalních stěn, zajištění konstrukcí proti překlopení či proti vztlaku.

Zemní a horninové kotvy jsou tedy často využívaným stabilizačním prvkem. Při navrhování kotev je potřeba především zohlednit interakci mezi kořenem kotvy a okolním prostředím. K dispozici jsou standardní návrhové přístupy, kterých však existuje celá řada. Není přesně stanoveno, které přístupy jsou nejvhodnější, které vstupní parametry jsou pro posouzení a návrh optimální. Stanovení kořenové únosnosti kotev je tedy velmi variabilní v závislosti na zvolené metodě.

Každý geotechnik se drží při navrhování kotev svého nejlepšího vědomí a svědomí. Proto je třeba vnést do této problematiky systém.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.