Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Filtračně separační bariéra

Základní informace

Kotvená mobilní filtračně separační bariéra ze sena a kokosové rohože kruhového průřezu (dále jen „bariéra“) je určena zejména pro ochranu, či eliminaci škod před sekundárním jevem zemitokamenitých proudů, kterým je zanesení ploch splaveným kamením a zeminou (například ochrana liniových staveb, infrastruktury či hospodářských ploch).

Oblasti využití

Plošná sanace zemních a kamenitých svahů. Například zářezy liniových staveb, sanace povrchových dolů apod.

Výhody použití

Velmi rychlá instalace při výborné záchytné kapacitě.

Použitý materiál

 • Kokosová rohož - biologicky odbouratelná síťovina z přírodních materiálů. V případě, že není potřeba biologické odbouratelnosti lze použít i umělohmotnou síťovinu. Velikost oka by se měla pohybovat v rozmezí 2-50 mm.
 • Seno - lze použít i částečně nahnilé seno nevhodné ke krmení. Uvolněná semena trav zakoření a celou bariéru zpevní.
 • Spojovací materiál k sešití rohože a tím vytvoření tubusu - konopný (jutový) popřípadě umělohmotný provaz potřebné pevnosti
 • Kotevní lano protažené tubusem - šestipramenné ocelové lano – pozink + plast, Ø 10mm (možná alternativa - ocelové lano bez poplastu s min Ø 10mm.)
 • Lanové spojky - Bleichert 10 mm (možná alternativa - jiná vhodná lanová spojka kompatibilní s užitým lanem).
 • Kotevní prvky lana (uměle instalované) - kotevní prvky lana – Kotva se svařeným okem tvořená z žebírkové oceli Ø 32 mm, délky 1,5 – 2 m nebo délky 0,8 – 1,2 m.
 • Kotevní prvky tubusu - zemní hřeby nebo svorky dle terénu, například „L“ nebo „U“ profil z žebírkové oceli Ø 12 mm, minimální délky 60 cm – dle terénu

Stanovení potřebného počtu bariér

Podle rozsahu předmětného území se jedná o instalaci jedné nebo několika linií ochranných bariér do předpokládaného koryta toku zemitokamenitého proudu. Využívá se konstrukční přizpůsobivosti k osazení do nerovného terénu tak, aby kopírovala jeho povrch po celé délce bariéry.

Stanovení konkrétního počtu linií a bariér, jejich velikosti (délky) a způsobu jejich instalace je nutno vždy provést pro každé konkrétní místo na základě geotechnického posudku a zpracované projektové dokumentace.

-------------------------------

A) instalace kolmo k toku

 • vhodné do předem predikovaného nebo již probíhajícího transportního koryta jevu
 • vhodné pro menší nebo středně velké rozsahy jevu

B) umístění v šikmém, vzájemně protilehlém směru, tzv. Tivoli

 • vhodné pro umístění do svahu v případě rozsáhlejších nebo neznámých rozměrů transportního koryta
 • vhodné pro případ předpokládaného většího rozsahu jevu
 • vhodné pro případ požadavku přesměrování nebo rozmělnění toku

C) v kombinaci obou instalačních metod

 • vhodné při kombinaci potřeb – B) rozdělení toků v transportní části, zbrzdění jevu, A) filtrace a separace již regulovaných jevů

D) instalace do U kolmo k toku s prohnutím ve středové části

 • vhodné pro konečnou separaci a zachycení případných úniků.

Instalace

Instalační nákres

Montáž (sestavení) bariéry – příprava tubusu (viz Instalační nákres – část konstrukce)

Na pás kokosové rohože (délka dle projektové dokumentace) se po celé délce rovnoměrně umístí cca 20 cm vrstva sena. Na pás se podélně uloží kotevní lano (alternativně lze kotevní lano protáhnout tubusem až po jeho sešití). Pás se podélně na šířku přeloží, čímž vznikne tubus (rukáv) o průměru cca 30 cm. Důležité – je nutno dbát na dostatečné napěchování vzniklého tubusu senem. Postupně se od kraje sešijí jednotlivá oka přeložených stran k sobě konopným (jutovým) provazem. Ke zvýšení pevnosti se cca každé 10 oko zajistí uzlem. Po úplném sešití je tubus připraven k vlastní aplikaci a ukotvení v terénu.

Kotvení tubusu (viz Instalační nákres – část Instalace-kotvení)

Po umístění tubusu na stanovené místo v terénu se provede jeho ukotvení. Jako kotevní body lze využít vhodné přirozené přírodní body – kmen stromu, kořen, skalní výčnělek apod.). V případě absence přírodních kotevních bodů je nutno zhotovit umělé kotevní body.

Zhotovení umělých kotevních bodů v zeminách

Zde se použije kotva o délce 1,5–2 m. Pokud nebudou použity samozávrtné tyče, provede se za použití pneumatického vrtacího kladiva vrt potřebné hloubky a průměru 56 mm. Kotva se natluče nebo zavrtá do předvrtaného otvoru a zalije se cementovou zálivkou.

Postup ukotvení tubusu

Pokud nebudou použity samozávrtné tyče, provede se za použití pneumatického vrtacího kladiva vrt potřebné hloubky a průměru 56 mm. Kotva se natluče nebo zavrtá do předvrtaného otvoru a zalije se cementovou zálivkou.Kotevní prvky tubusu se do zeminy upevní natlučením. V případě ukotvení do skály se postupuje obdobně jako při „zhotovení umělých kotevních bodů ve skalním masivu“ (viz výše)

Ke stažení

Technologický list (pdf)

Fotogalerie

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.