Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Bariera z gabionové konstrukce tvaru trojbokého hranolu

Základní informace

Gabiony tvoří drátěné konstrukce vyplněné zpravidla lomovým nebo přírodním kamenem. Konstrukce jsou tvořeny svařovanými sítěmi z drátů speciálních vlastností a povrchovou úpravou vzhledem k jejich venkovnímu použití v různých klimatických podmínkách.

Oblasti využití

Plošná sanace zemních a kamenitých svahů. Například zářezy liniových staveb, sanace povrchových dolů apod.

Výhody použití

Velmi rychlá instalace při výborné záchytné kapacitě.

Použitý materiál

Gabionové sítě

Bodově svařované sítě mají oka velikostí 10×10 nebo 10×5 cm. Sítě jsou dodávány v následujících základních modulových rozměrech:

50×100 180×100 50×50 180×50 70×100 200×100 70×50 200×50 100×100 250×100 100×50 250×50 120×100 300×100 120×50 300×50 150×100 150×50 cm.

Další potřebné rozměry lze vytvořit ustřižením modulových sítí o jednu nebo více řad ok.

Požadované rozměry, velikost ok, umístění na svahu event. druh výplně určí zhotoviteli navrhovatelé opatření, tedy projektant a geolog z podkladů geologického průzkumu.

Spojovací prvky

Pro spojování sítí do prostorové konstrukce se pro tento zvláštní typ gabionů používají ocelové sponky Spenax, tuhost konstrukce před plněním kamenivem zajišťují lešenářské trubky připevněné ke konstrukci.

Kamenivo

Plnění košů se provádí ručně, je-li vhodný přístup, i strojně . Výplň košů bývá zpravidla frakce kameniva 63-300 mm z lomu, pro účely této bariéry lze použít i jiné vhodné místní kamenivo. jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě.

Realizace

Stroje a nářadí potřebné k realizaci

  • mechanismus vhodný na zemní práce a plnění prvků kamenivem
  • hutnící pěch nebo vibrační desku na hutnění základové spáry
  • lešenářské trubky k zajištění tvarové stability řady prázdných košů před plněním
  • vázací drát o tl. 0,8–2,0 mm na montážní spoje a připevnění lešenářských trubek
  • běžné nářadí na ruční zemní práce
  • kleště s velkými čelistmi
  • kleště Spenax
  • ruční pákové nůžky

Dodávka materiálu

Sítě jsou dodávány na stavbu v polotovarech. Do požadovaných rozměrů se připraví na stavbě.

Přípravné práce

Před začátkem prací na sestavení jednotlivých prvků systému je nutno srovnat základovou spáru, upravit do potřebného sklonu, případně zhutnit nebo předepsaným způsobem upravit podloží.

Postup:

Mimo základovou spáru se připraví jednotlivé sítě podle navržených rozměrů košů.

Sítě dna mají šířku rovnou délce stran rovnostranného trojúhelníku tvořícího čela (příčky) gabionu.

Boční stěny bude tvořit dvojice sítí:

vrchní (tvořící jednu stěnu „vrchlíku“ gabionu) - o šířce velikosti 3 ok sítě

spodní - o šířce sítě dna zmenšenou o šířku 3 ok sítě, následně se postupuje níže uvedeným principem:

Kompletace dna a příček

Sítě tvořící dno se k sobě sešijí sponkami Spenax a současně se k nim přišijí příslušné trojúhelníkové příčky tvořící čela, položené v rovině dna.

Přišití bočních šikmých sítí košů ke dnu.

Spodní díly bočních sítí se přiloží k sítím dna (opět v rovině dna) a s nimi se sešijí.

Spodní díly bočních sítí se postaví a přišijí se k nim každá příčka, čímž dojde zároveň k sešití zatím nespojených bočních sítí

Takto zkompletované úseky se položí do základové spáry a přišijí se k sobě.

V úrovni horní hrany spodní sítě (tedy 3. oka pod vrcholem gabionu) a v úrovni 3.oka sítě ode dna se z lícových stran upevní vázacím drátem lešenářské trubky k zajištění tvarové stability prázdných košů před plněním

Plnění gabionů kamenivem

Plnění probíhá do košů vyztužených lešenářskými trubkami. Vzhledem k funkci tohoto gabionu není třeba části pohledových stěn ručně vyskládat. Při dosažení výšky horní hrany spodní boční sítě se kamenivo opatrně nasype tak, aby povrch sypaniny měl sklon stěn, a přišijí se vrchní sítě ke spodním a následně k sobě. Po naplnění košů kamenivem se trubky sejmou a použijí se ke stabilizaci dalšího úseku.

Ke stažení

Technologický list (pdf)

Fotogalerie

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.