Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Ocelový rám s vpletenou sítí

Základní informace

Ocelový rám s vpletenou výplní (dále jen „bariéra“) je určen zejména pro ochranu, či eliminaci škod před sekundárním jevem zemitokamenitých proudů, kterým je zanesení ploch splaveným kamením a zeminou (například ochrana liniových staveb, infrastruktury či hospodářských ploch).

Oblasti využití

Plošná sanace zemních a kamenitých svahů. Například zářezy liniových staveb, sanace povrchových dolů apod.

Výhody použití

Velmi rychlá instalace při výborné záchytné kapacitě.

Použitý materiál

Všechny kovové prvky musí být antikorozně ošetřeny.

Ocelový rám

Obdélníkový ocelový rám o rozměrech šířka 1,0 m a výška 0,55 m je svařený z uzavřeného čtvercového profilu jäckel 50×50×3 mm, ocel S 235 JR. Pravý a levý horní roh je opatřen okem k provlečení táhla z ocelového lana. Na obou vnějších (bočních) stranách rámu v horním a spodním rohu jsou navařeny čepy sloužící k napojení další bariéry pro vytvoření linie.

Pletivo

Dvouzákrutové ocelové pletivo s okatostí 60×80 mm. Je připevněno do ocelového rámu pomocí spojovacího (vázacího) drátu Ø3 mm.

Geotextilie

Pro záchyt jemných částic biologicky odbouratelná síťovina z přírodních materiálů (např. kokosová rohož). V případě, že není potřeba biologické odbouratelnosti lze použít i umělohmotnou síťovinu. Je připevněna do ocelového rámu společně s pletivem pomocí spojovacího (vázacího) drátu Ø3 mm.

Ocelové lano - táhlo

Ocelové lano Ø8 mm, délky cca 1,4 m. Ke spojení základny s ocelovým rámem. Na jednu bariéru jsou použita 2 ocelová lana ke spojení pravého a levého horního rohu s pravým a levým koncem základny rámu.

Lanové spojky

Bleichert 8 mm (možná alternativa - jiná vhodná lanová spojka kompatibilní s užitým lanem).

Základna rámu

Základna rámu je tvořena 2 ks uzavřeného čtvercového profilu jäckel 50×50×3 mm, délky 1,0 m, které jsou v kolmém směru napevno přivařeny k rámu v pravém a levém dolním rohu. V přední části (u rámu) a v zadní části profilu jsou vyvrtány otvory pro kotvící prvky. Na konci je profil opatřen okem k provlečení táhla z ocelového lana.

Variantně lze použít sklápěcí základnu rámu, která je tvořena 2 ks pásové oceli 50×4 mm, délky 1,0 m. Pásy jsou pantem spojeny k ocelovému rámu v jeho v pravém a levém dolním rohu a lze je sklopit směrem k rámu. V přední části (u rámu) a v zadní části pásu jsou vyvrtány otvory pro kotvící prvky. Na konci je pás opatřen okem k provlečení táhla z ocelového lana.

Kotevní prvky

Na jednu bariéru 4 trny z betonářské oceli Bst 500 Ø12 mm, délka 0,4–0,6 m, opatřené harpunovým hrotem a hlavou z ploché oceli.

Instalace

Montáž (usazení) a ukotvení bariéry

viz Instalační nákres.

Provedení výkopu

Vyrovnání místa instalace bariéry příčně k toku zemitokamenitého proudu. Šířka výkopu (ve směru toku proudu) cca 1,0 m, délka (příčně k toku proudu) je odvislá od šířky koryta a počtu bariér v linii stanoveného na základě zpracovaného geotechnického posudku a projektu. Hloubka výkopu max. 0,3 m.

Usazení bariéry

Usazení bariéry do výkopu (na vyrovnanou plochu). U sklopné varianty – sklopení základny a usazení bariéry do výkopu.

Upevnění ocelových lan (táhel)

Upevnění v úchytných bodech rámu a základny pomocí lanových spojek. U sklopné varianty dbát na to, aby po upevnění táhel byl rám kolmo na základnu.

Ukotevní

Provést ukotvení bariéry pomocí kotevních prvků jejich natlučením do terénu v předvrtaných otvorech základny.

Liniové rozšíření

V případě vytváření linie připojit další bariéru k již instalované bariéře v jejím dolním a horním čepu a bariéru usadit a upevnit již výše popsaným způsobem.

Zásyp

Po usazení a ukotvení všech bariér v linii zpětně výkop zasypat vykopaným materiálem. Výkop lze zasypávat i postupně tak, jak budou jednotlivé bariéry v linii usazeny a ukotveny.

Ke stažení

Technologický list (pdf)

Fotogalerie

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.