Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Svahová růžice

Základní informace

Svahové růžice společně se záchytnou membránou slouží k vytvoření systémové zábrany určené zejména k sanaci erozních rýh ve svahu s vysokým sklonem.

Popis systému - aplikace

Stanovení počtu růžic

Stanovení (výpočet) potřebného počtu svahových růžic a potřebného rozměru (délky) záchytné membrány se odvíjí od šířky erozní rýhy a je nutno jej provést na základě zpracovaného geotechnického posudku.

Transport

Transport záchytné membrány a potřebného počtu jednotlivých prvků (komponentů) k sestavení stanoveného množství svahových růžic na určené místo v erozní rýze.

Počet prvků (komponentů) pro sestavení jedné svahové růžice

 • Záchytné rameno (1) 1200×90×90 mm - 2 ks
 • Stabilizační vzpěra (2) 2400×90×90 - 1 ks
 • Spojovací čep (3) o Ø 20 mm - 2 ks
 • Záchytná membrána (4) pletivo „Mac Mat“ + ocelová síť v potřebném rozměru (délce)

Montáž (sestavení) potřebného množství svahových růžic z jednotlivě dopravených prvků se provede až v samotné erozní rýze v místě jejich usazení.

Montáž (sestavení) svahové růžice

 • První záchytné rameno (1) se pomocí spojovacího čepu (3) připevní kolmo pod pravým úhlem na stabilizační vzpěru (2) v ¼ její délky tak, aby vzájemně vytvořily kříž.
 • Druhé záchytné rameno (1) se pomocí spojovacího čepu (3) připevní pod prvním spojem na stabilizační vzpěru (2) tak, aby bylo kolmo pod pravým úhlem jak vůči již upevněnému prvnímu záchytnému ramenu, tak vůči stabilizační vzpěře.
 • Detail připojení záchytných ramen (1) na stabilizační vzpěru viz obr. 2.
 • Pohled na svahovou růžici v sestaveném stavu viz obr. 3

Umístění svahových růžic v erozní rýze

 • Jednotlivé svahové růžice se umístí na určené místo do řady vedle sebe napříč erozní rýhy tak, aby stabilizační vzpěra (2) každé svahové růžice byla v ose erozní rýhy a její delší část směřovala po svahu směrem dolů a kratší část směrem nahoru.
 • Každá svahová růžice se vyrovná do stabilní polohy a z důvodu zvýšení její stability se pokud možno vhodným způsobem uchytí do stěny erozní rýhy nebo ke stávající přírodní překážce – kořen, strom, kámen.
 • Pohled na umísťování a stabilizaci svahové růžice v erozní rýze (viz foto)
 • Pro zvýšení stability je vhodné svahové růžice v řadě umístit tak, aby se záchytná ramena (1) jednotlivých svahových růžic vzájemně překrývala (viz foto)

Instalace záchytné membrány(4)

Instalace záchytné membrány se provede až po definitivním usazení všech v řadě umístěných svahových růžic na požadované místo (!!!)

 • Na záchytná ramena (1) v řadě umístěných svahových růžic se ve směru spádnice svahu napne záchytná membrána (4), čímž dojde k jejich dalšímu propojení a dosáhne se vzájemné podpory stabilit a vzniku požadované finální systémové zábrany. Délka záchytné membrány je odvislá od počtu v řadě umístěných svahových růžic resp. šířky erozní rýhy.
 • Je třeba dbát na to, aby záchytná membrána (4) co nejvíce přiléhala k obvodu erozní rýhy.
 • Pokud dojde k přetažení záchytné membrány (4) do rýhy, není tato skutečnost na škodu, ale právě naopak (viz. obr. 1 výše)

Pohled na konečnou podobu systémové zábrany k sanaci erozních rýh ve svahu s vysokým sklonem vytvořenou ze svahových růžic a záchytné membrány (viz foto níže)

Stanovení záchytné kapacity bariéry ze svahových růžic

Výpočet kapacity záchytné bariéry je ovlivněn mnoha faktory, ovlivňující její velikost:

 • Velikost a tvar růžice – použito 6 typů růžic
 • Sklon svahu
 • Tvar rýhy – ovlivňuje překrývání růžic
 • Charakteristika splachu – kapacita se může zvýšit zachycením většího předmětu (např. kamene, části kmenu apod),který zvýší záchytnou plochu

Z tohoto důvodu je každý výpočet zcela individuální

Příklad výpočtu - Libochovany

Následující výpočet byl proveden pro konkrétní rýhu ve svahu u Libochovan a realizovanou sestavu růžic.

Výchozí předpoklady:
Sestava růžic:

Vystřídané 3 ks růžic s rameny 120×120 cm, délkou opory 120 cm (označený v tabulce IV) a 3 ks růžic s rameny 120×120 cm, délkou opory 240 cm (označený v tabulce VI),

Ke stažení

Technologický list (pdf)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.