Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Projekt Bezpečnostní monitoring sítí

Základní informace

  • Projekt „Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky“ vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu TRIO (ID projektu FV10706)
  • Projekt je řešen v období 09/2016 - 09/2019
  • Partnery projektuje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • Hlavním cílem projektu je výzkum možností monitoring sanačních sítí a dalších systémů. které síťování obnášení a elektronických čidel, které budou tento monitoring zajišťovat

Popis projektu

Cílem řešení projektu je vývoj nového komplexního monitorovacího systému pro záchytná geotechnická řešení svahových deformací. Společnost STRIX jako realizační firma sanačních opatření na skalních a zeminových svazích instaluje velké množství záchytných sítí a dynamických bariér.

Tato opatření slouží k ochraně infrastruktury, zejména dopravních staveb. Současná praxe téměř neřeší dlouhodobý monitoring účinnosti takovýchto opatření a včasné informování o nastalých mimořádných situacích. Z těchto důvodů výsledky projektu nabídnou ucelený monitorovací systém využitelný na vysokopevnostních záchytných sítích a dynamických bariérách. Řešení projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti v okolí liniových staveb před georiziky.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.