Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Projekt
Stabilizace a ochrana svahů před erozí

Základní informace

  • Projekt „Navrhování technických opatření pro stabilizaci a ochranu svahů před erozí“ vzniká za podpory Technologické agentury ČR v rámci programu TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (ID projektu TH02030428)
  • Projekt je řešen v období 01/2017 - 12/2020
  • Partnerem projektu je ČVUT v Praze a GEOSYNTETIKA, s.r.o.
  • Hlavním cílem projektu je navrhnout metodiku pro navrhování technických opatření pro stabilizaci a ochranu svahů před erozí

Popis projektu

Cílem projektu je snížení eroze zemních svahů a následného vnosu sedimentu do toků. Cílem projektu je testování a navrhovaní ochranných technologií pro snížení půdního smyvu a zvýšení stability zemních svahů podél vodotečí, komunikací, skládek či výsypek. Pomocí umělého zadešťování a numerického modelování bude vyhodnocena efektivita konkrétních opatření a budou optimalizovány technologické postupy ochrany povrchu.

Optimalizací postupů, založených na stávajícím stavu poznání transportních procesů, stabilitních stavů a využitelných technologií, bude navržena moderní metodika doplněna o výpočetní modul pro účelné projektování konkrétních opatření. Obecným cílem projektu je související ochrana biotopů v okolí liniových staveb snižováním zátěže v podobě odnosu a ukládání sedimentů.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.