Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Měření a sledování změn fyzikálních veličin přírodních útvarů a staveb

Pro měření a sledování změn fyzikálních veličin přírodních útvarů a staveb využíváme moderních technologií, které kladou důraz na vysokou rozlišovací schopnost a přesnost. Zároveň jsou využívané technologie měření a sledování snadno použitelné, a to i v extrémních podmínkách skalního sanačního stavitelství. Používané měřící přístroje využívají všech dostupných vymožeností současné komunikační techniky, včetně dálkového přenosu naměřených dat prostřednictvím datové GSM sítě. Takto získaná data zpracovávaná výpočetní technikou jsou podkladem pro následnou diagnostiku poruch a havarijních stavů přírodních útvarů nebo staveb. Výsledky těchto měření pak slouží ke stanovení optimálního řešení havarijních stavů a také ke kontrole provedených sanačních prací.

Principy měření :

Měření pohybů a deformací skalních objektů

Základem průběžného sledování deformací skalních objektů je měření změn vzdáleností mezi jednotlivými objekty pomocí snímacích čidel LVDT SM3 (fa. "Solartron Metrology"), která jsou napojena na měřící systém GEMON.

Snímač LVDT

Snímač se skládá z válečku, který obsahuje primární a sekundární vinutí speciálního transformátoru. Váleček má ve své ose dutinu, do které se zasouvá ferromagnetické jádro. Na poloze jádra je pak závislá velikost vzájemné indukčnosti mezi sekundárním a primárním vinutím. Podle polohy jádra v dutině válečku se mění výstupní napětí na sekundárním vinutí. Váleček s transformátorem je upevněn na jedné straně trhliny. Ferromagnetické jádro je spojeno s pružným laminátovým táhlem, které je upevněno na druhé straně trhliny. Obě části snímače jsou upevněný pomocí závitové tyče zavrtané do objektu a upevněné akrylátovým lepidlem. Součástí snímače je také teplotní čidlo určené k eliminaci pohybů způsobených teplotními výkyvy během vlastního sledování.

Systém GEMON

Systém se skládá ze tří komponentů. Hlavní částí je měřící jednotka, která slouží k samotnému snímání a předzpracování měřené veličiny a přenosu naměřených hodnot na ústřednu. Měřící jednotky jsou osazovány v bezprostřední blízkosti měřených bodů. Každá jednotka je řízena mikrokontrolerem a dovoluje snímat, zpracovat a ukládat několik základních fyzikálních veličin najednou. V jedné měřené lokalitě se zpravidla umísťuje několik měřících jednotek, které jsou centrálně řízeny základnovou ústřednou. Koncovou částí systému je uživatelské rozhraní dostupné on-line přes internet.

Měřící jednotky je možné konfigurovat pro potřeby snímání různých fyzikálních veličin.

Oblasti využití :

 • sledování nestabilních skalních útvarů
 • sledování sesuvových pásem
 • sledování potenciálně nebezpečných poruch obytných, průmyslových a vodohospodářských staveb
 • sledování dalších fyzikálních veličin
  • síla - měření namáhání nosných konstrukcí (střechy budov, mostní konstrukce apod.)
  • tlak - měření změn úrovně hladiny podzemní vody (hydrogeologické vrty)
  • teplota - měření teploty ovdzuší, měření teplotních změn materiálů (přehradní hráze, skalní masivy)
  • vlhkost - přímé měření relativní vlhkosti (ovzduší) a nepřímé měření objemové vlhkosti (zdivo, zeminy)
  • srážky

Hlavní výhody použití :

Ucelený soubor informací

Díky možnému měření několika veličin současně v krátkém časovém úseku je možné poskytnout ucelený obraz o stavu sledovaného objektu a zároveň eliminovat vnější vlivy, které mohou zkreslovat vlastní výsledky měření.

Nepřetržitý monitoring

Sledování měřených veličin probíhá kontinuálně spolu s vyhodnocováním varovných signálů.

Úspora nákladů

Díky analýze naměřených dat je možné určit naléhavost sanačních opatření a ušetřit náklady na neopodstatněné sanace.

Ekologické řešení

Použitá technologie měření v žádném ohledu nezatěžuje životní prostředí.

Bezpečnost

Významné snížení rizika ohrožení života a zdraví zúčastněných osob. Zabránění možným škodám na majetku.

Kontrola

Sledování, zda realizovaná opatření jsou účinná, a to i ve víceletém horizontu.

Atestace

Ke všem používaným snímačům jsou vyhotoveny Kalibrační listy Českého metrologického institutu.

Cenová nabídka :

Na výslednou cenu měření má vliv především :

 • druh použitých čidel
 • množství použitých čidel
 • množství měřených veličin
 • doba, po kterou měření probíhá
 • náročnost instalace měřících zařízení

Výsledná cena je kalkulována vždy na konkrétní zakázku.

Ke stažení

GEMON brožura (pdf)

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (25) |
 • shození a kotvení skalních bloků (Džbán - Divoká Šárka) - Hlavní město Praha - magistrát [od 08/2015]
 • Sanace skalního zářezu v km 13,150-13,380 trati Liberec - Tanvald (projekt + stavba) (trať Liberec - Tanvald) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Praha [od 12/2014]
 • praktické plnění úkolu 3D prvky/ZEKAPR (Chomutov) - STRIX Chomutov, a.s. [od 01/2013]
 • Odstranění rizikové skalní věže Valdštejn (Valdštejn) - Město Turnov [od 04/2012]
 • 518 Technická prohlídka mostních objektů před zimní sezonou 2011/2012 - na úseku R1 (úsek R1) - Ředitelství silnic a dálnic ČR [od 11/2011]
 • 518 Technická prohlídka mostních objektů na dálnici D11 před zimní sezonou 2011/2012 (dálnice D11) - Ředitelství silnic a dálnic ČR [od 11/2011]
 • Očista a odtěžení havarijních partií masívu na trati ČD - Skochovice (Skochovice) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - Stavební správa Praha [od 08/2011]
 • Monitoring skalního masivu v km 7,4 silnice II/102 (Vrané nad Vltavou) - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [od 06/2011]
 • Havárie skalní stěny (Davle) - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [od 01/2011]
 • Provoz automatického monitoringu - Hřensko (Hřensko) - Správa Národního parku České Švýcarsko [od 01/2011]
 • měření havarijního stavu a havarijní zásah (Vrané nad Vltavou) - 608 třetí s.r.o. [od 11/2010]
 • OMV - sanace skalní stěny (Liberec) - OMV Česká republika, s.r.o. [od 11/2010]
 • Automatický monitoring Hřensko (Hřensko) - Správa Národního parku České Švýcarsko [od 08/2010]
 • monitoring 2010 (Nové Město nad Metují) - Nové Město nad Metují [od 01/2010]
 • Žleb - AZ (Žleb) - AZ Sanace a.s. [od 08/2009]
 • Monitoring účinnosti (Hřensko) - Správa Národního parku České Švýcarsko [od 06/2009]
 • Průzkum zdi Kampa - Čertovka, Praha (Praha) - MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. [od 02/2009]
 • monitoring skalní stěny (Nové Město nad Metují) - PROBI stavební s.r.o. [od 01/2009]
 • Geotechnický monitoring monit. vrtů (Labe Ústí nL. - st. hr. SRN) - Ředitelství vodních cest ČR [od 11/2008]
 • Pasportizace a průzkum opěrných zdí (Labe Ústí nL. - st. hr. SRN) - Ředitelství vodních cest ČR [od 11/2008]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.