Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

DARDA - technologie využití hydraulických klínů pro neexplozivní trhací práce

Technologie DARDA je v současné době nejefektivnější metodou trhacích prací , která spolehlivě nahrazujuje technologie explozivní, případně technologie fungující na principu roztažnosti rozpínavého cementu.

Princip hydraulického trhání "DARDA" :

Běžné metody pracují na principu rozrušování struktury materiálů vnějším silovým působením. Skála, hornina i beton jsou schopny přejímat značně velké tlakové síly, které na ně působí zvenčí. Ve vzájemném porovnání je odpor proti působení sil zevnitř relativně nízký.

Tento poznatek je základem řešení a vývoje zařízení "DARDA" na trhání a rozrušování kamene a betonu. Tato zařízení pracují na osvědčeném a bezpečném systému působení klínu. Při této metodě se nejprve navrtá otvor ( vývrt ) s odpovídající hloubkou a průměrem. Do něj se vsune trhací díl hydraulického válce DARDA a po aktivaci se mezi obě části roztlačovaných kusů pod hydraulickým tlakem zasunuje rozpěrný klín, který tyto součásti odtlačuje od sebe. Účinná trhací síla, dosahující až 365 tun(resp. 3581 kN) přitom rozrušuje strukturu horniny, nebo betonu směrem zevnitř. Dochází k roztržení masy a zároveň k odtržení tenčích armovacích želez v armovaném betonu.

Oblasti použití :

Uvedené oblasti použití dokáží (v minulosti opakovaně dokázali) naši specialisté realizovat i v prostorech přístupných pouze s využitím horolezecké techniky, nebo s využitím specializovaných potápěčů, popřípadě v kombinaci horolezecký sestup a následná práce pod vodou.

 • trhání (vylamování) armovaného i nearmovaného betonu
 • trhání horniny (skal) - například při výkopových pracích
 • hornické práce
 • sekundární trhání velkých kusů horniny a betonu
 • prorážení stěn
 • demolice komínů a zdí
 • ražení, nebo rozšiřování tunelů a kolektorů
 • provádění výlomů pod vodní hladinou
 • odlamování betonových pilotů
 • dobývání velkých bloků přírodního kamene
 • likvidace nestabilních skalních bloků

Hlavní výhody systému :

Technologií DARDA lze v podstatě provádět veškeré trhací práce jako ostatními konvenčními metodami, na rozdíl od kterých ji navíc můžeme bezpečně použít v případech které vyžadují :

Bezhlučný provoz

Technologie hydraulického klínu je naprosto bezhlučná, je tedy vhodná pro nasazení v uzavřených budovách, ve městech, v přírodních rezervacích a jiných lokalitách, kde by mohl být hluk z odstřelů překážkou. Jediný zvuk je vydáván vrtáním a obslužnými hnacími stroji, který je ale vždy možné řešit úpravou vrtací technologie nebo vhodným vzdáleným umístění.

Provoz bez otřesů a tlakových vln

Technologie hydraulického klínu je naprosto bez otřesů, tlakových, nebo seismických vln. Je tedy jedinou výkonou alternativou pro nasazení v hustě zastavěných oblastech, budovách,tunelech kolektorech, staticky labilních prostorech, nestabilních skalních útvarech, v blízkosti mostů a přehrad.

Bezprašný provoz

Technologie hydraulického klínu je bezprašná a proto je vhodné její nasazení například v podzemí, centrech měst, nebo v budovách a jiých lokalitách, kde by prach mohl být na závadu.

Přesnou těžbu

Technologií hydraulického klínu lze docílit velmi přesného tvaru trhaného bloku bez jeho narušení a proto je vhodné tuto technologii použít v případech kdy by například větší odtěžení mohlo například narušit statiku objektu, nebo jiný technický, či estetický záměr.

Časově kontrolovatelný okamžik rozvolnění

Technologie hydraulického klínu umožňuje plně kontrolovat a regulovat směr, čas i průběh probíhajícího trhání materiálu, čímž je možné přímo ovlivnit ( zastavit nebo přesměrovat ) působení trhacího tlaku. Tohoto faktu lze s výhodou použít u prací náročných na přesnost, nebo na koordinaci s okolním provozem ( například při likvidaci skalních bloků nad komunikacemi, či železnicemi v provozu ).

Práce v obtížně přístupných a zabezpečitelných prostorách

Technologie hydraulického klínu umožňuje řízené trhání a následnou kontrolovanou likvidaci materiálu ( snesení výtěžku ). Rovněž umožňuje práce ve stísněných prostorech,či prostorech obtížně přístupných. Jedná se tedy o technologii vhodnou pro sanace skal, likvidace komínových těles, práce ve výkopech, studnách, šachtách.

Práce pod vodou

Technologie hydraulického klínu umožňuje jeho plné využití pod vodou, což ve spojení s našimi potápěči dává široké uplatnění při stavbě a údržbě vodních děl, vodních cest a napravování následků povodní, jakož i při řešení různých havarijních situací spojených se zaplaveními a podobně.

Operativní nasazení

Technologie hydraulického klínu je velice operativní. Po přivezení je propojení a zprovoznění otázkou několika minut. Technologie není vázána na různá povolní nezbytná u použití explozivních metod.

Bezpečnost okolí

Technologie hydraulického klínu je pro okolí plně bezpečná. Nedochází k žádným neřízeným reakcím, ani k odlétání úlomků, či jakýmkoliv tlakovým vlnám. Provoz nevyžaduje žádná speciální bezpečnostní opatření, zábory, vyloučení dopravy.

Ekonomický aspekt

Technologie hydraulického klínu je rámcově cenově plně srovnatelná s jednotkovými cenami explozivního trhání, přičemž další uvedené přednosti staví tuto metodu na jasný vrchol v oblasti trhacích prací.

Průměrná výkonnost :

Vzhledem k mnoha faktorům, které ovlivňují výkonnost těžby, jako jsou geologické poměry, orientace vrstev, armování, přístup, požadavky na frakci a tak podobně, není možné přesně stanovit jednotkový výkon.

Z praxe však můžeme zpětně zprůměrovat jednotlivé denní výkony. Touto metodou se dostaneme k výkonu za jednu pracovní směnu (8 hod a jeden trhací klín (ovládaný dvěma pracovníky - včetně vrtů) na 4,72 m3 tj. zaokrouhleno 5 m3/8 hod/1 klín.

Při nasazení sedmi klínů jsme tedy teoreticky schopní za jednu pracovní směnu "rozdardovat" až 35 m3. V případě mimořádného nasazení ve třísměnném provozu jsme tedy teoreticky schopni zvládnout 105 m3. Případné požadavky na ještě vyšší směnové, nebo denní výkony jsme schopni řešit rozšířením strojového parku pronájmem, nebo zakoupením dalšího vybavení, a to bez zvýšení jednotkové ceny.

Průměrné ceny prací :

Ceny prováděných prací jsou kalkulovány vždy samostatně pro každou jednotlivou zakázku. Stanovení je závislé zejména na faktorech :

 • houževnatost trhaného materiálu
 • četnost armování
 • orientace vrstev
 • přístup ( horol. nebo potáp. technika )
 • požadavky na frakci
 • další zabezpečení
 • plánovaný počet m3;

Do současné doby, jsme se na akcích, které jsou uvedeny v příloze "přehled zakázek" pohybovali ve smluvních cenách od 3.200 Kč / m3 do 7.500 Kč/m3.

Soupis vybavení :

Z našeho skladu jsme schopni okamžitě nasadit :

 • 2 x hydraulickou tlakovou jednotku poháněnou stlačeným vzduchem
 • 2 x hydraulickou tlakovou jednotku poháněnou elektrickým proudem
 • 8 x hydraulický trhací klín
 • potřebný počet vhodných kompresorů, elektrocentrál, vrtacích kladiv VK 15 a VK 19, techniku pro naložení a odvoz vytěženého materiálu, potřeby pro zabezpečení provozu atp.

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (149) |
 • shození a kotvení skalních bloků (Džbán - Divoká Šárka) - Hlavní město Praha - magistrát [od 08/2015]
 • odstranění havarijního bloku (Plzeň - Radčice) - Statutární město Plzeň [od 09/2014]
 • Dolamování výkopu pro kanalizaci (Plešivec) - Vladimír Marek s.r.o. [od 06/2014]
 • DARDA (Plešivec) - Vladimír MAREK s.r.o. [od 05/2014]
 • Stabilizace skalního masívu zátěžovými barierami (Jestřebí) - Obec Jestřebí [od 05/2014]
 • Sanace sklaního zářezu nad silnicí č. II/102 (sdružení CH.T.) (Štěchovice) - Krajský úřad - středočeský kraj [od 01/2014]
 • Sanace skalního masivu Vrané nad Vltavou u přehrady na sil. II/102 (Vrané nad Vltavou) - Krajský úřad - středočeský kraj [od 01/2014]
 • Sanace svahu - Zdislava (Zdislava km 123,760-123,775) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - Oblastní ředitelství Hradec Králové [od 07/2013]
 • Kalvárie tři kříže (Trať Všestaty - Prostřední Žleb km 415,700-415,970) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. [od 05/2013]
 • Úprava a dotěžení svahu pro skluz odvodnění (D3 SO 228 Planá nad Lužnicí) - Metrostav a.s.- divize 4 [od 04/2013]
 • Sanace skalního masívu (Odlezly) - ARCADIS CZ a.s. [od 10/2012]
 • Sanace skalního svahu (Srbská Kamenice) - AZ SANACE a.s. [od 09/2012]
 • Odstranění bloku (Plavy, km12) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Hradec Králové [od 04/2012]
 • Odstranění rizikové skalní věže Valdštejn (Valdštejn) - Město Turnov [od 04/2012]
 • Očista skalního masívu (Rokytnice nad Jizerou) - ARCADIS Geotechnika a.s. [od 03/2012]
 • Odstranění havarijního stavu skalního masívu (Tábor - Granátová skála) - ARCADIS Geotechnika a.s. [od 03/2012]
 • II/222 K. Vary - Kyselka, blokové řícení v km 19,890 (Karlovy Vary - Kyselka) - ARCADIS CZ a.s. [od 01/2012]
 • Technické zabezpečení nestabilních objektů nad silnicí II/102 (Strnady - Štěchovice) - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [od 12/2011]
 • Likvidace sesuvu (Křenov u Trutnova) - IM-stav Praha s.r.o. [od 11/2011]
 • Odstranění mostního pilíře (Hodkovice) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Liberec [od 10/2011]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.