Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Technologie závěsných lávek

Technologie zpřístupnění prostor pod mostovými konstrukcemi pomocí systému propojených závěsných modulů vznikla z potřeb vyplývajících při provádění sanačních prací. Praxe obvykle vyžaduje zpřístupnit mimo jiné i spodky mostovek. Využití horolezecké techniky pro těžší technologické postupy je bezpředmětné a využití lešenové techniky je velice nákladné, zdlouhavé a vzhledem k lokálním poměrům (výška, vodní tok, silnice, železnice, či jiné překážky ) mnohdy jen velmi obtížně realizovatelné. Využití závěsných konstrukčních modulů - lávek, či tzv. plošin je elegantním, funkčním a cenově zajímavým řešením.

Oblasti použití :

Systém závěsných konstrukčních modulů - lávek, plně nahrazuje pracovní plochu, která je obvykle řešena vybudováním lešenové konstrukce. Vytvořená plocha pracovním četám poskytuje obdobné možnosti i komfort jako klasické zvýšení pracovní plochy pomocí lešení. Konstruované moduly jsou primárně tvořeny pro potřeby stavebních a sanačních prací. Takto vzniklé pracovní podlahy umožňují nejen přístup příslušného počtu pracovníků, ale i umístění předem specifikované techniky.

Princip systému :

Pochůznou plochu tvoří buď dřevěný záklop, nebo ocelové rošty. Tato je instalována na ocelové konstrukci. Celý nosný systém tvoří samostatná žebra, které jsou samonosná. Stabilní polohy je dosaženo přikotvením do tělesa mostu. Princip instalace jednotlivých žeber nám umožňuje rychlý přesun celého systému. Lávku lze osadit buď jako statické závěsné lešení, nebo je možné ji systematicky průběžně přestavovat a tím postupně zajistit přístup pod celou délku mostovky. V průběhu přestavby, kdy jsou zadní žebra demontována a instalována vpřed, není nezbytné, aby pracovní čety lávku opouštěly a přerušovaly svoji činnost. Musí se však výhradně pohybovat v prostorách k tomu určených. Instalaci a přestavby lávek smí provádět pouze určení a proškolení pracovníci.

Oba způsoby využití pološiny ať statické, či jako pojízdný ( přestavitelný ) modul umožňují dvojí využití. První, základní, je určeno pro klasické využití jakýmikoliv pracovníky v režimu jako by se jednalo o jiné běžné lešení. Druhý princip je využíván převážně pracovníky s oprávněním pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou s využitím horolezecké techniky. V tomto případě se jedná o levnější, lehčí, rychleji přestavitelný modul, který umožňuje přístup, ale nesplňuje podmínky " kolektivního zajištění dle § 49- Vyhl. 324 /1990 Sb ". Vzhledem k tomuto faktu není tento princip určen pro zpřístupnění jiným pracovníkům, nežli výškovým specialistům, kteří vyhovují podmínkám uvedených v § 9 a 10 Vyhl. 324 / 1990 Sb a jsou vybaveni dle § 50 Vyhl. 324/1990 Sb.

Hlavní výhody :

100 % přístupnost

Moduly mají oproti klasickým lešenářským technikám tu výhodu, že nejsou závislé na založení odspoda. Tím odpadají u mostů problémy spojené se skutečností, kterou přemosťují ( železnice, silnice, vodní toky atp. ) Záleží na výšce mostovky, pokud je dostatečná, nemusí být průjezdný ( nebo průplavný ) profil vůbec omezován. Rovněž odpadají potíže s řešením založení na dna vodních toků.

Rychlost přestavby na dlouhých mostovkách

Závěsné moduly svým principem umožňují postupné přestavby, za pochodu ( v průběhu prováděných prací na nich ) bez jejich přerušení. Vzhledem k technické podstatě,není základní pracovní plocha během přestaveb staticky narušena a nemusí být tedy opouštěna pracovní četou, nedochází tedy ke stavebním prodlevám. Přeinstalovávány jsou pouze zadní pracovní pozice dopředu. I za provozu lze jeden pracovní modul v celé své délce přemístit na další pracovní pozici v rozsahu jedné pracovní směny.

Variabilní plocha i zatížitelnost

Na každou jednotlivou akci ( na každý most ) je z důvodu konstrukční rozdílnosti tvořen vždy nový, originální modul. Princip samonosných žeber a způsob kotvení je zachován, ale konstrukčně musí jednotlivé prvky odpovídat parametrům daného mostu. Při navrhování modulu ( jeho rozsahu a předpokládaného zatížení ) lze variabilně přihlédnout ke konkrétním požadavkům následného uživatele.

Dělitelnost jednoho modulu na několik menších

Jeden rozsáhlejší modul lze, pokud to provozní potřeby stavby vyžadují, rozdělit na několik samostatných, menších. Pokud tedy zákazník využívá například modul o délce 10 bm, je možné poslat na jednom zkráceném modulu o délce 5 m jednu pracovní skupinu s rychlejší technologií ( například otryskání tlakovou vodou ) napřed a druhá pracovní skupina s pomalejší technologií ( například reprofilace betonu ) ji na zbylé části následuje pomalejším tempem. Délky zkrácených modulů jsou závislé na rozteči samonosných žeber.

Rozšiřitelnost modulu

Stejným principem popsaným v minulém odstavci, kterým lze jeden modul rozdělením nosných žeber rozdělit na několik menších je možné přidáním dalších žeber celý modul nekonečně rozšiřovat.

Jednoduché znemožnění přístupu nepovolaných osob

Přístup na modul je umožněn téměř výhradně po kotvených žebřících a to obvykle pouze zhora. Jsou-li tyto odstraněny je celá podvěšená plocha modulu (bez speciálního, například horolezeckého vybavení ) prakticky nepřístupná. Demontáž a následná montáž přístupových žebříků je otázkou několika málo minut.

Snadná kontrolovatelnost pracovníků a prováděných technologií

Modul je obvykle konstruován jako pracovní plocha s jednou úrovní a krátkou pohodlnou přístupovou cestou, obvykle po krytém žebříku. Jako takový poskytuje dostatečný přehled o průběhu prováděných prací a to i z pozic mimo modul. Za každých okolností je pracoviště pohodlně a bezpečně zpřístupněno jakémukoliv dozoru, aniž by musel být nějak zvlášť vybaven, nebo jinak připraven.

Bezpečnost pracovníků

Bezpečnost pracovníků je zaručena nosnými parametry modulu, který je konstruován dle projektové dokumentace podložené statickým výpočtem. Konkrétní zajištění proti pádu z výšky je provedeno namontováním kolektivního zajištění odpovídajícímu § 49 Vyhl. 324 /1990 Sb.

Bezpečnost okolí

Při využití modulu k zpřístupnění prací lze velice jednoduchým způsobem dodržet nařízení § 51 " zajištění proti pádu předmětů a materiálu " a § 52 " zajištění pod místem práce a v jeho okolí " Vyhl. 324 / 1990 Sb.Bezpečnosti je dosaženo kompaktností pracovní plochy, kterou je možné nadále v celém obvodu, nebo pouze ve vybraných doplnit záchytnou sítí.

Ekonomický aspekt

Při přípravě stavby je třeba uváženě volit mezi výhodami a možnostmi jednotlivých metod zpřístupnění a případně je i nakombinovat. Výhody závěsných modulů již byly popsány, je třeba porovnat celkovou cenu zpřístupnění. Jedná li se o dostatečně velký rozsah prací, nebo o příliš složité či nákladné založení obvyklého lešení dosahují závěsné moduly v porovnání s klasickými lešeními až statisícové úspory a to i přes fakt, že pořizovací hodnota modulu na jednu akci se pohybuje dle druhu v desítkách, až stovkách tisíc korun.

Průměrná výkonnost :

Vzhledem k mnoha faktorům, které ovlivňují výkonnost nelze předem jednoznačně stanovit za jakou časovou jednotku bude zpřístupněn nějaký, objektivně měřitelný prostor. Toto bude s poměrně vysokou přesností možné stanovit po prohlídce mostní konstrukce a upřesnění požadavků ze strany objednatele. Z praxe lze říci, že zpřístupnění mostové konstrukce o dvou úrovních plošiny v celkové šíři 15 bm a přestavovatelné délce 10 bm ( 150 m² plochy ) je v celé délce přestavěno na novou pozici za jednu pracovní směnu.

Operativnost nasazení :

V případě projevení zájmu o užití závěsného modulu provedeme ve smluveném termínu prohlídku zpřístupňované stavby, kde budou ujasněny požadavky objednatele a možnosti systému. Na místě rovněž bude sjednán termín podání cenové nabídky ( cca 3 - 7 dní ). V případě schválení cenové nabídky a podání objednávky, popřípadě od potvrzení smlouvy o dílo, trvá dle rozsahu a vytíženosti jednotlivých pracovišť cca 2 - 4 týdny do doby zprovoznění modulu. Jednotlivé přestavby jsou již realizovány na telefonickou výzvu dle potřeby stavby do druhého dne.

Složení cenové nabídky :

 • Cena pořizovaného modulu ( na klíč ) se všemi komponenty, projektovou dokumentací, statickým posudkem a provozním řádem. Modul zůstává majetkem objednatele.
 • Cena jedné přestavby v předem stanoveném rozsahu.

Dodání :

Z našeho skladu jsme schopni okamžitě dodat veškeré vybavení, které je nezbytné pro instalaci závěsného modulu.

V připadě výroby modulu jej dodáváme ihned po jeho vyrobení.

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (43) |
 • Zpřístupnění Falkenštejnu (Jetřichovice) - Správa Národního parku České Švýcarsko [od 12/2016]
 • dodávka nosné konstrukce a projektové elektrodokumentace (Slaný) - AgroZZN, a.s. [od 05/2014]
 • Zpracování PD nové kabelové trasy na mostě v KV (Karlovy Vary km 1,007) - ČD - České dráhy, a.s. [od 04/2014]
 • konstrukce lanovky Žleb (Žleb) - AZ Sanace, a. s. [od 08/2009]
 • Výroba závěsných lávek (Sokolov) - ZAPE EKO spol. s r. o. [od 04/2009]
 • rekonstrukce nádraží (hl. nádraží Praha) - Explosive Service a.s. [od 04/2008]
 • návrh a instalace lezeckého prostoru (HZS Petrovice) - VHS Teplice [od 07/2007]
 • Postupné přestavby závěsné lávky na severním mostě (Děčín) - BREX - UL spol. s r.o. [od 12/2005], obrat XXXXXX]
 • Zádržné z dodávky lávky 21 konzolí (Trmice) - JHP spol. s r.o. [od 12/2005], obrat XXXXX]
 • Vrtání a osazení kotev pro montáž D02 (Děčín) - JHP spol. s r.o. [od 11/2005], obrat XXXXX]
 • Vrtání a osazování kotev pro montáž VO (Děčín) - JHP spol. s r.o. [od 11/2005], obrat XXXXX]
 • Vrtání jádrových vrtů pro montáž D01 (Děčín) - JHP spol. s r.o. [od 11/2005], obrat XXXXX]
 • Vrtání a osazení kotev pro montáž D03 (Děčín) - JHP spol. s r.o. [od 11/2005], obrat XXXXXX]
 • Kotevní materiál pro osazení závěsné lávky (Chomutov) - BREX - UL spol. s r.o. [od 09/2005], obrat XXXXX]
 • Úpravy závěsných lávek pro zpřístupnění spodního líce (Chomutov) - BREX - UL spol. s r.o. [od 09/2005], obrat XXXXXX]
 • Návrh a realizace postupných přestaveb závěsné lávky na jižním mostě (Děčín) - BREX - UL spol. s r.o. [od 09/2005], obrat XXXXX]
 • Provádění postupných přestaveb závěsné lávky na severním mostě (Děčín) - BREX - UL spol. s r.o. [od 09/2005], obrat XXXXXX]
 • Provádění postupných přestaveb závěsné lávky na jižním mostě (Děčín) - BREX - UL spol. s r.o. [od 09/2005], obrat XXXXXX]
 • Přestavba závěsných lávek a zpřístupnění zrcadel (Praha) - JHP spol. s r.o. [od 06/2005], obrat XXXXX]
 • Instalace podpěrných mostních konstrukcí (Koštov) - READY - stavební spol. s r.o. [od 05/2005], obrat XXXXXX]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.