Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Inženýrská činnost

Nejdynamičtěji se rozvíjející směr portfolia společnosti

Inženýrská činnost je nedílnou součástí rozvoje a profesionalizace naší společnosti. Jednotlivým oborům inženýrské činnosti, ve kterých se profilujeme, jsou věnovány samostatné odkazy. Pro přehlednost jsme použili následující rozčlenění: geotechnická oblast a projektování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a komplexní inženýring v oblasti výškových prací.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.