Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Projekt Řícení skal a skalních svahů
[NEMETON2013]

Základní informace

  • Nemeton 2013 je název budovaného prostoru, softwaru, vznikajícího v rámci projektu "Výzkum a vývoj - tvorby systematizace bezpečných, spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů"
  • Nemeton 2013 vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ID projektu FR-TI1/546)
  • vývoj a budování Nemetonu 2013 je stanoveno na období 2009 - 2012
  • plánovaná hodnota projektu je 25 000 000,- Kč
  • Nemeton 2013 bude po svém vzniku veřejný a zdarma k využití
  • samostatné internetové stránky projektu jsou na adrese www.skalniriceni.cz

Popis projektu

Hlavní výstupy projektu jsou využity v aplikaci Nemeton 2013, tato aplikace je určena všem, kdo se zabývají problematikou skalního řícení a sanačních opatření. Na základě informací, které může zadávat i poučený laik, nabízí základní vyhodnocení stability a rizikovosti skalního svahu. V rámci vyhodnocení pak navrhuje možné okruhy řešení, které by bylo vhodné pro danou lokalitu realizovat. Kromě toho vybírá z databáze informace a obrazový materiál, které můžou přispět k osvětlení dané problematiky.

Nemeton 2013 obsahuje jak přehledné a rámcové informace o řešení dané problematiky pro laiky (například starosty a majitele ohrožených pozemků) tak podrobné technické informace pro projekční, nebo realizační firmy. Cílem Nemetonu 2013 je zvýšit kvalitu geotechnických řešení v oblasti sanačních skalního řícení. Chce pomoci vyvarovat se neekonomických a neefektivním řešení.

Metodika Rock Slope Rating

Aplikace je založena na metodice pro hodnocení stavu skalních svahů, jejímž autorem je Ing. Stanislav Štábl a kolektiv. Metodika je nazývána RSR – Rock Slope Rating a byla vytvořena na základě empirických a praktických zkušeností s modifikací pomocí matematického modelování a matematických analýz a pravděpodobnosti. Metodika Rock Slope Rating má za cíl doplnit odborný prostor v řešení problematiky skalních svahů a sjednotit hodnocení stavu skalních svahů.

Zadavatel odborného posouzení tak doposud mohl od různých zpracovatelů obdržet velmi rozdílná hodnocení. Nemeton 2013 nastavuje jasná a objektivní kritéria pro popis stavu skalních svahů, která jsou vztahována k jeho stabilitě a rizikovosti. Soustředí se na faktory, které souvisí s erozivní činností, která je klíčová pro posuzování stability skalních svahů.

Základ metodiky vychází z popisu skalního svahu na základě obecných a na místě vizuálně zjistitelných charakteristik, bez nutnosti hluboké geologické a geotechnické erudovanosti. Cílem metodiky RSR je zpřístupnit možnost základního hodnocení stavu skalního svahu přímo na místě bez využití odběru vzorků, geodetického měření, matematických výpočtů, dlouhodobého monitoringu či dalších náročných metod, které mohou akutnost a specifičnost řešeného problému posunout za hranice přijatelného rizika a obecné odpovědnosti. Popis jednotlivých kritérií a variant je připraven jak pro širší veřejnost, tak i pro řešitele s geologickou erudovaností. Metodika RSR popisuje obecnou povahu skalního svahu k náchylnosti k inicializaci skalního řícení na základě popisných faktorů. Pomocí metodiky RSR je možné na místě určit i základní rozsah případných nezbytných sanačních opatření.

Úrovně aplikace Nemeton 2013

Nemeton 2013 pracuje na třech úrovních. První je úroveň rychlého hodnocení. Ta je volně dostupná online bez přihlášení a slouží k prvotní analýze rizikovosti daného úseku.

Po registraci a přihlášení, je možné využít i základní a odborné vyhodnocení. Základní vyhodnocení je určeno již pro odborníky, kterým poslouží jako předporojektová příprava a základ konkrétního řešení, který je založen na objektivní situaci a díky tomu jednoduše komunikovatelný. Jak bylo výše uvedeno, Nemeton 2013 není určen k řešení a výpočtu stability jednotlivých skalních objektů, ale k posouzení úseků jak byly definovány výše.

Odborné vyhodnocení je v současné době ve fázi otevřeného testování a je určeno především jako zpětná vazba na již připravená řešení. K jeho vyplnění je třeba pokročilých znalostí v oblasti geotechniky anebo již zpracovaný projekt. Tato úroveň se stále vyvíjí a je doplňována o další funkcionality.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.