Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Projekt Zemní sesuvy
[NEMETON2015]

Základní informace

  • Nemeton 2015 je název budovaného prostoru, softwaru, vznikajícího v rámci projektu "Výzkum a Vývoj - vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy"
  • Nemeton 2015 vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ID projektu FR-TI3/519)
  • vývoj a budování Nemetonu 2015 je stanoveno na období 2011 - 11/2014
  • plánovaná hodnota projektu je 27 000 000,- Kč
  • Nemeton 2015 bude po svém vzniku veřejný a zdarma k využití
  • samostatné internetové stránky projektu jsou na adrese www.zemnisesuvy.cz

Popis projektu

Zemní sesuvy jsou krajně nebezpečné jevy, kterým je nutno realizací vhodných sanačních opatření preventivně předcházet. Jedná se o rozsáhlou disciplínu na pokraji geologie a stavebního inženýrství.

Cílem projektu “Výzkum a Vývoj - vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy” je systematizovat odborné poznatky získané na základě dlouholeté praxe a odborných znalostí spolupříjemců do integrované databáze obsluhované softwarem. Tento software poskytne různým skupinám uživatelů relevantní informace. Snahou je vytvoření jakési ideální metodiky pro projektování a následné provádění sanace, a to na základě provázání geologicko-geotechnických charakteristik s přednostmi i nedostatky jednotlivých sanačních metod.

Zásadním nedostatkem současného stavu je skutečnost podceňování problematiky zemních sesuvů zejména ze strany investorů a realizátorů sanačních opatření. “Lidově řečeno, kdo má na zahradě bagr, myslí si, že umí sesuv sanovat.” Dokonce i projektanti sanačních zásahů někdy přistupují k řešením, která dostatečně nezohledňují stávající poznání problematiky zemních sesuvů a nových sanačních technologií.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.