Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Hlavní stavební směry

Tradice a dlouholeté zkušenosti i v jiných oborech stavitelství

Technologická vybavenost, dlouholeté zkušenosti, inženýrská činnost a tradice v oboru nás postupně profilovaly i v dalších oblastech mimo hlavní směr. Pro přehlednost dalších oblastí jsme použili následující základní rozčlenění: geotechnické stavby a sanace skal a svahů, dopravní stavby, vodohospodářskéch stavby, hornická činnost a pozemní stavitelství.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.