Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Specializace a technologie

Každá, i ta největší stavba se skládá z jednotlivých technologických celků. Během let existence společnosti se při našich činnostech vykrystalizovaly celky, ve kterých se cítíme být mezi konkurencí na špičce. Tyto celky jsou sice součástí hlavních stavebních směrů společnosti, ale s úspěchem jsou zákazníky využívány i samostatně. Ceněna je zejména operativnost nasazení, cena, produktivita, profesionalita, legislativní a logistická propracovanost; tedy faktory, které přinášejí v konečném důsledku významnou optimalizaci nákladů.

Pro větší přehlednost jsme z těcht celků vybrali téměř třicet významnějších specializací a technologií a zpracovali je do samostatných bloků s vlastním popisem, fotodokumentací, referencemi a dalšími informacemi.
Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.