Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

PARA produkty

Geosyntetické materiály, ze kterých se vyrábějí paraprodukty, jsou technologicky vyráběny extrudováním polymerových materiálů kolem vysoce houževnatých polyesterových nebo aramidových jader. Výsledné kompozitní produkty mají plochou síťovou konfiguraci (pás). Typ a složení určuje fyzikální a deformační vlastnosti produktů - tahovou pevnost, prodlužování, modul elasticity, atd. Polymerový plášť poskytuje fyzickou a chemickou bariéru proti vnějšímu prostředí, které představuje riziko pro výkonnost a trvanlivost produktů. Jádro a plášť jsou vybírané tak, aby vyhovovali specifickým požadavkům konstrukce.

Využití

Obecně se geosyntetické materiály využívají v níže uvedených případech. (Konkrétní využití jednotlivých materiálu lze najít u příslušného materiálu.)

 • výztužné zemní konstrukce - násypy, zářezy (ParaGrid, ParaLink)
 • zpevnění nevhodných zemin (ParaDrain)
 • vyztužení neúnosných podloží (ParaLink, ParaGrid)
 • zákládání náspů na pilotech (ParaLink)
 • zakládání náspů na měkkých zeminách (ParaLink)

Požadavky na geosyntetické materiály

Existují 4 hlavní požadavky na geosyntetické výztužné materiály:

Pevnost

 • počáteční pevnost (nominální pevnost při přetrhnutí)
 • redukce počáteční pevnosti v důsledku poškození při instalaci
 • upravení počáteční pevnosti způsobené tečením materiálu geomříže
 • vliv teploty na krátkodobé a dlouhodobé mechanické vlastnosti

Odolnost

 • vliv ultrafialového záření
 • vliv oxidace na polyolefiny (PP a PE)
 • vliv hydrolýzy na polyester

Tuhost

 • počáteční prodloužení shodné s požadavky použitelnosti vyztužené zemní konstrukce
 • vliv poškození při instalaci na průběh vlastností prodloužení produktu
 • vliv tečení materiálu na dlouhodobé vlastnosti prodloužení
 • vliv teploty na krátkodobé a dlouhodobé mechanické vlastnosti

Spolupůsobení

 • v závislosti na typu zeminy

Vlastnosti geosyntetických materiálů

Efekt tečení materiálu

Tečení materiálu znamená zvýšené prodloužení materiálu při dlouhodobém konstantním zatížení.Výrazně jej ovlivňuje teplota. Dlouhodobá výkonnost geosyntetik je vysoce závislá na tečení daného materiálu. Po dobu navrhované životnosti 100-120 let si paraprodukty můžou udržet více než 64 % své počáteční pevnosti; v porovnání s polyolefinickými výztuhami (polypropylenovými nebo polyetylenovými geomřížemi nebo textíliemi) stejné nominální pevnosti, dokážou odolat o 50 % většímu zatížení.

Odolnost produktu

Polyetylénový vnější obal (plášť) materiálů paraproduktů nabízí nejlepší ochranu před chemickým vlivem. Zatímco polyesterové jádro je vysoce odolné proti chemické degradaci, vnější obal poskytuje dodatečné zabezpečení tak, že geomříž bude nadále účinná po dobu celé navrhované životnosti v těch nejnepříznivějších podmínkách spojených s vlivem např. odpadových materiálů.

Odolnost proti poškození při instalaci

Vysoce houževnatá polyesterová vlákna paraproduktů jsou chráněna odolným a trvanlivým polyetylénovým obalem, který zabraňuje, aby byla zatěžovaná vlákna během instalace poškozena. Paraprodukty jsou odolné proti destruktivním silám působícím během relevantní instalace se zanedbatelnými ztrátami na pevnosti. Na rozdíl od některých textílií a mříží používaných na vyztužení, které ztrácejí až 60 % své primární pevnosti během výstavby kvůli své exponované nechráněné struktuře.

Základní typy geosyntetických materiálů

Základními typy geosyntetických materiálů jsou produkty ParaLink™,ParaGrid™ a ParaDrain™, které se navzájem liší svojí technologií výroby a použitím:

ParaLink™

Popis produktu

Geomříže ParaLink mají plochou strukturu, která je vytvořena z jednoosých kompozitních geosyntetických pásů. Každý jeden podélný pás má polyesterové jádro s vysokou elasticitou a nízkou roztažitelností. Polyesterová vlákna výztuže jsou obalená v pevném a odolném polyetylénovém plášti. Jednotlivé pásy jsou spojené nízkopevnostními příčnými polyetylénovými pásy, které dávají geokompozitu tvar geomříže.

Vlastnosti

ParaLink je standardně vyráběný jako jednoosý výstužný geokompozit, to znamená, že má vyšší pevnost v jednom směru a je dostupný v pevnostním rozsahu od 100 kN/m až do konečných 1350 kN/m. Obousměrná pevnost může být dosažená aplikováním dvou vrstev ParaLinku, uložených kolmo na sebe.

Využití

ParaLink je vhodný pro technické aplikace, kde se vyžaduje dlouhodobá návrhová životnost (50–120 let) např.:

 • Vyztužení náspů na neúnosném (měkkém) podloží.
 • Vyztužení náspů vybudovaných nad oblastmi náchylnými na poklesy, propadávání; (jakmile se vyskytne pokles podloží, tak ParaLink vytvoří "přemostění" deprese a tím zachovává stabilitu náspu.)
 • Vyztužení základů náspů založených na pilotech; (ParaLink napomáhá při usměrňování působení zatížení z náspů přímo na piloty, takže podloží snáší zanedbatelné zatížení, zvyšuje se stabilita a redukuje se sesedání)
 • Vyztužení strmých svahů jako hlavní výztuž v kombinaci s výztužnými bloky Terramesh nebo ParaGrid.

ParaGrid™

Popis produktu

Geomříže ParaGrid mají plošnou strukturu, která je vytvořena obousměrně uloženými kompozitními geosyntetickými pásy.

Pásy jsou složené z jádra s vysokým modulem elasticity a nízkou průtažností. Polyesterová jádra jsou obalená v pevném a odolném polyetylénovém plášti.

Vlastnosti:

ParaGrid má velmi dobré obousměrné pevnosti a je dostupný v pevnostním rozsahu od 30 kN/m do 200 kN/m v hlavním směru (podélném) a od 5 do 100 kN/m v sekundárním směru (příčném).

Využití

ParaGrid je vhodný pro technické aplikace, kde se vyžaduje dlouhodobá navrhovaná životnost (50–120 let).

 • Vyztužení strmých svahů; strmé svahy mohou být vyztužované s možností výběru různých typů pohledové strany (podle preference stavitele)
 • Vyztužení segmentových tvárnicových stěn; ParaGrid může být použit v kombinaci s jakýmkoliv typem tvárnic
 • Vyztužení nízkých náspů na měkkých, neúnosných zeminách; pro omezení a usměrnění nerovnoměrného sesedání
 • Vyztužení povrchových vrstev; ParaGrid je často využívaný jako výztuž na stabilizování vrstev zeminy na strmých svazích, náchylných na sesouvání (např. překrývání skládek (nejtypičtější aplikace)

ParaDrain™

Popis produktu

Geokompozit ParaDrain spojuje jedinečnou kombinaci vyztužení a drenáže. Je vyráběný pomocí osvědčené technologie výztužných geomříží ParaGrid v kombinaci s tepelně spojovanými netkanými geotextíliemi jako filtrem.

Výstužná funkce je zabezpečovaná vysoce houževnatými polyesterovými vlákny obalenými v odolném plášti z polyetylénu, který je profilovaný tak, aby poskytoval odvodňovací kanál. Netkaná geotextílie působí jako filtr, aby umožnila vodě z pórů uniknout do odvodňovacího kanálu ze zemní konstrukce, do které je produkt umístěný.

Vlastnosti

ParaDrain má velmi dobré obousměrné pevnosti a je dostupný v pevném rozsahu od 50 kN/m do 200 kN/m v hlavní podélném směru a 5 nebo 15 kN/m v sekundárním směru (příčném).

Využití

ParaDrain se používá v tradičních aplikacích geomříží (podobně jako ParaGrid), ale v podmínkách, ve kterých má vyztužená zemina obzvlášť slabé odvodňovací vlastnosti. Takové zeminy jsou charakteristické vysokým obsahem jemnozrnných částic, jejichž smyková pevnost a schopnost vazby s geomříží jsou nepříznivě ovlivněné přítomností vody. Poskytnutím pravidelného uspořádání spolehlivého odvodnění umožňuje ParaDrain vodě zachycené v zemině, aby se rychle rozptýlila. Tím ParaDrain umožňuje vyztužené zemině, aby rychle získala pevnost a zvýšila se její schopnost vazby s výztuhou a tím stabilizovala zemní konstrukci rychle a efektivně.

ParaDrain umožňuje použití druhořadých, méně vhodných náspových materiálů, které by byly jinak odstraněné ze staveniště a nahrazené vysoce kvalitní zeminou. ParaDrain je vhodný pro aplikace, kde je vyžadovaná dlouhodobá navrhovaná životnost (50-120 let v závislosti na planých předpisech); obvykle se používá na vyztužení strmých náspových svahů.

Ke stažení

Technologický list paraprodukty (pdf)

Fotogalerie

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.