Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Inženýring v geotechnické oblasti a projekce

Nejrozsáhlejší reference v oblasti přímých realizací

Přímé realizace sanací skal a skalních svahů a snaha o poskytování komplexních služeb spolu s celkovou profesionalizací práce vedla k rozšíření původního portfolia o projektování a jednotlivé související oblasti inženýrské činnost. Pro přehlednost jsme použili rozčlenění na následující oblasti: projektová činnost, stavební dozor, konzultační činnost, statické a stabilitní analýzy, rozpočtování, geologické a hydrogeologické průzkumy.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.