Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodNovinky

Přehled novinek

Sanace betonových konstrukcí - Zesílení konzoly železobetonového sloupu skeletu OBI Most tkaninou Wrap

Vlivem nesprávně provedeného usazení elastomerového ložiska a dilatace v jedné z os v 1. NP, došlo ke zvýšenému namáhání konzoly, hranovému napětí a následné poruše konzoly – poruchy krycích vrstev betonu (porucha výztuže nebyla zjištěna). Požadavkem statika bylo opravit porušenou konzolu sloupu, na které je uložen vazník skeletu. Pracovníci Strixu provedli: očištění konstrukce, odstranění nesoudržných vrstev vyspravení povrchu konstrukce materiálem Sikadur 330 CE s křemičitým pískem zesílení konzoly nalepením uhlíkaté tkaniny Sika Wrap 230 C Práce byly prováděny ve velmi stísněném prostoru mezi rozvody inženýrských sítí a vzduchotechniky. Drobná práce - nicméně důležitá, při poruše konzoly propadly úlomky betonu skrz lehký montovaný podhled z pětimetrové výše na stůl jedné z pracovnic v kanceláři … ZF
vloženo: 04.12.2012
Další fotky

Prohlídky, opravy a údržba mostů

Středisko mostních a betonových konstrukcí se angažuje v inženýrských činnostech souvisejících se stavem mostů na dálniční síti. Provádí běžné prohlídky mostů a je schopno zajistit i opravy a vybrané údržbové práce. Běžné prohlídky mostů Prohlídky spočívají ve fyzické kontrola technického stavu mostů, specifikaci vad a poruch s návrhem na provedení opatření a údržby a ve zhotovení dokumentace v systému BMS (Systém hospodaření s mosty). Prohlídky jsou pro střediska údržby podkladem pro plánování oprav a údržby mostních objektů. V tomto roce zajišťuje Strix běžné prohlídky mostů na dvou dálničních úsecích ve Středočeském kraji. Kontrola,  oprava, vyčištění a konzervace hrncových ložisek na objektu R1 – 1-007..1 a 1-007..2 – most přes Počernický rybník Hlavní prohlídka mostu přes Počernický rybník na okruhu R1 odhalila neuspokojivý stav hrncových ložisek na mnoha z podpěr. Bylo zjištěno: - Chybějící či deformované měrky posuvu u ložisek - Zanesení ložisek betonem z doby výstavby či značným množstvím ptačího trusu - Počínající koroze ocelových částí ložisek - Výrazně poškozené či zcela utržené ochranné manžety (navíc byly z nevhodného pevného materiálu a zcela jiné velikosti, než by byla potřebné) - U některých ložisek, kde je měrka posuvu osazena, dochází k její kolizi s ochrannou manžetou - U některých ložisek zůstaly ponechány stavěcí aretační šrouby či jiné montážní přípravky Práce zahrnovaly vyčištění úložných prahů objektu, kontrolu, očištění a konzervaci hrncových ložisek, opravy a výměny ochranných manžet a měřítek, odstranění zbytků aretačních šroubů. Zpřístupnění většiny pilířů bylo provedeno horolezeckou technikou ZF
vloženo: 30.11.2012
Další fotky

Havarijní zásah mostařů na D1 - ruční odstraňování degradovaného a uvolňujícího se betonu říms mostu D1 – 030

Most D1 – 030 byl stavěn v letech 1944 a 1945. Sanační práce probíhaly v letech 1991 a 1992. Šlo o první sanaci mostní konstrukce objemově kompenzovanými sanačními hmotami na D1. V současné době jsou některé prvky mostu - zejména římsy – ve špatném technickém stavu. Aby se předešlo ohrožení bezpečnosti provozu pod mostem, byla provedena prohlídka stavu říms v celé délce objektu (2x250 bm), lokalizována porušená místa a ručně odstraněny nesoudržné části, jež by mohly pádem ohrozit prostor pod mostem. Nově obnažené plochy byly ošetřeny ochrannou stěrkou. Práce byly prováděny horolezeckou technikou. ZF
vloženo: 27.11.2012
Další fotky

Naši mostaři na D1 - Kontrola a údržba šroubových spojů železobetonových svodidel SSŽ 93 a 97 na vybraných úsecích D1

Během letošního roku zajišťovalo středisko mostních a betonových konstrukcí svými odbornými pracovníky řadu činností na opravě a údržbě dopravních staveb, zejména na dálničních úsecích. Práce spočívala v revizi spojů betonových svodidel, neboť vysoká úroveň zadržení těchto prvků vyžaduje spolehlivé dotažení šroubových spojů, aby při nárazu vozidla nedošlo k dynamickému rázu. Revize obsahovala  demontáž šroubových spojů,  jejich mechanické očištění, dotažení a následné ošetření konzervačním prostředkem. Dosud bylo naší firmou na několika úsecích D1 celkem ošetřeno přes 1100 spojů, tedy téměř 4,5 km trasy. Některé ze spojů však bylo nutno zabezpečit jiným způsobem: na objektu D1 – 016 byla po nárazu vozidla do římsového svodidla spojovací tyč přeražena, oprava byla provedena navařením kusu obdobné tyče na obnaženou část porušené tyče a obnovením šroubového spoje. Spojovací tyč však nemá zaručenou svařitelnost, spoj není plnohodnotný. Proto byl spoj zesílen osazením dvojicí přechodových dílů pásnic S.3 na objektu D1 – 017 nebyl u pražské opěry správně osazen díl svodidel u mostní římsy.Vznikl výškový rozdíl, který znemožnil funkčnost spoje. U brněnské opěry nebyl zohledněn výškový rozdíl mezi nižšími svodidlovými prvky na římse a navazujícími vyššími prvky mimo most. U pražské opěry byl vytvořen v posledním prvku před mostem ozub, u brněnské opěry byl výškový rozdíl odstraněn podbetonováním. Sada fotografií dokumentuje činnost našich pracovníků, stav některých spojů před a po revizi spojů, úpravu svodidel na objektu D1 – 016, úpravu polohy svodidel na obou opěrách objektu D1 – 017. ZF
vloženo: 24.11.2012
Další fotky

„Když se potkaj dvě sovy, tak se radost násobí“ aneb odpověď na častou otázku : „Co je to ten STRIX TEAM?“

Je tomu již celá řada let, kdy jsem poprvé uslyšel rčení „STRIX, to je jak mor“. Od té doby jsem to v dobrém i zlém slyšel mnohokrát, takže na tom asi něco bude. Pravdou je, že za osmnáct let existence je za námi hodně práce, mnoho lidských příběhů, aktuálně je nás v hlavním pracovním poměru něco přes 160, právě působíme na 26 akcích, řešíme 6 vlastních výzkumných úkolů a na dalších koperujeme, silnice brázdí 71 služebních vozidel STRIXU. Takto bychom mohli ve výčtu pokračovat. Nebudeme. Hlavní jsou lidé a ti již zmíněni byli. Lidé mají pochopitelně rodiny, přátele, zájmy, koníčky a vlastní aktivity. Nikdo nežije v izolaci, vše se navzájem ovlivňuje. Společně se prožívá dobré i zlé. Nejsme spolu jen v práci, společně ve větších či menších skupinách se podnikají různé akce, ale to, co nás spojuje a ovlivňuje, je přeci jenom naše práce, a tak jsme vlastně pořád STRIXÁCI. Hlásíme se k tomu, jsme na to hrdí. Přirozenou cestou tak vykrystalizoval STRIX TEAM. To není firma, to není práce, to není majetek, to není organizace. To jsou lidé, rodiny, přátelé, příznivci, aktivity a vztah k něčemu. Vztah k sobě, kolektivu, k týmu, k STRIX TEAMU. Teamu, který nic nekáže, nenařizuje, neřídí, prostě jen je. Je pro radost sobě a ostatním. Ač nejsme organizací a nevedeme seznamy členů, je patrné, že se řady příznivců rozšiřují. Jako jakýsi sobě vlastní identifikační znak začaly býti užívány veselé sovičky ( STRIX = latinsky puštík – malá sovička ) . Tyto sovičky jsou stále častěji k vidění. Je jich tolik, až se potkávají. Sovičky se šíří jako „mor“ zmiňovaný v počátku. Přináší-li radost, je to tak dobře. DD
vloženo: 17.11.2012
Další fotky

Zakládání staveb - Brno 2012

Jako každým rokem tak ani letos nemůžeme chybět na již 40. výroční konferenci se zahraniční účastí "Zakládání staveb" Brno 2012, kterou opět pořádá Česká geotechnická společnost ČSSI. Konference se opět konná v reprezentativních prostorech hotelu Voroněž. Při letošním ročníku se sešlo více jak 200 účastníků z řad odborníků inženýrské geologie, projektantů, zástupců investorů a realizačních společností. Stylem naší prezentace a neobvyklým oborem naší práce jsme upoutávali pozornost. Během jednacích dní a společenského večera jsme získali opět několik nových cenných kontaktů a prodiskutovali podrobnosti, které se týkaly nejen naší práce, ale i sanačních materiálů Maccaferri, které jsme představovali. Tato konference splnila naše očekávání a příštím rokem se v Brně opět těšíme na shledanou. Vít Pasecký
vloženo: 13.11.2012
Další fotky

Sanace u obce Loket u Sokolova

Koncem měsíce října byly ukončeny sanační práce na zabezpečení skalního svahu v ulici Revoluční v obci Loket u Sokolova. Na sanaci v hodnotě 12,5 mil. Kč byly použity nejmodernější sanační materiály společnosti Maccaferri včetně nejnovějšího typu záchytné dynamické bariéry typu CMR, která tímto měla svou premieru v České republice. Krásné okolí obce Loket s výhledem na románsko-gotický hrad, spolu se skvěle zvládnutými pracemi za minimálního omezení provozu na komunikaci, dalo za výsledek sanovanou lokalitu, ke které se můžeme hlásit se vztyčenou hlavou. Starosta obce pan Ing. Zdeněk Bednář, spolu s ředitelem naší společnosti panem Dušanem Dufkou, za přítomnosti zástupců KSUS Karlovarského kraje, Krajského Úřadu Karlovarského kraje a zástupců televizních a rozhlasových médií, předali tuto námi sanovanou lokalitu občanům a motoristům do běžného užívání, bez jakéhokoliv omezení. Slavnostní zahájení provozu na této komunikaci bylo završeno společným setkáním v restauraci hotelu Bílý kůň, kde jsme měli možnost diskutovat o možné další spolupráci. Věřím, že většina občanů, kteří budou mít možnost prohlédnout si tuto lokalitu, ocení naši práci. Vít Pasecký
vloženo: 07.11.2012
Další fotky

Společná tisková zpráva : Hrad Bečov, okr. Karlovy Vary vydal další ze svých tajemství

Během realizace společného projektu správy SHZ Bečov a specializované firmy STRIX došlo k nečekanému objevu. Hrad Bečov se díky svému založení na exponovaném skalním výběžku nad ohybem řeky Teplá stal jedním z modelových památkových objektů, na kterém byly v pilotním projektu NEMETON 2013 podporovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR aplikovány analýzy a revize skalních masivů, včetně historických kamenný zdí. Konkrétním cílem projektu “Výzkum a Vývoj - vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy” je systematizovat odborné poznatky získané na základě dlouholeté praxe a odborných znalostí spolupříjemců do integrované databáze obsluhované softwarem. Tento software poskytne zdarma různým skupinám uživatelů relevantní informace k dané problematice. Snahou je vytvoření ideální metodiky pro projektování a následné provádění sanace, a to na základě provázání geologicko-geotechnických charakteristik s přednostmi i nedostatky jednotlivých sanačních metod. Během prováděných expertních prací byly geology Ing. Kateřinou Hládkovou a Pavlem Lidmilou ze společnosti ARCADIS Geotechnika, a.s. spolupracující s firmou STRIX Chomutov a.s., v objektu středověkého hradu na provizorním úložišti kamene zřejmě objeveny zapomenuté zbytky věhlasné mineralogické a paleontologické sbírky Beaufort - Spontinů. Tato sbírka je mimo jiné dokumentována materiály vzniklými těsně po II. světové válce, v době kdy správu bečovského památkového areálu přebíral stát. V této době došlo k vytvoření soupisů dokumentujících stav areálu v roce 1946 (záznam z jednání Národníku kulturní komise) a seznam předmětů odvezených na jiné objekty (Soupis odvezeného mobiliáře). V obou těchto dokumentech je zmíněna existence sbírky minerálů, v jednom z nich se specifikací, že se jedná o minerály krušnohorské. V průběhu vytřiďování mobiliáře došlo pravděpodobně k rozdělení sbírky, jejíž část byla odvezena, část poté ponechána v provizorním depotu na Bečově. Že je možné nález z letošního roku ztotožnit se sbírkou rodiny Beaufort-Sponitů dokazuje především původ nalezených exemplářů. Ty pocházejí především z okolních mineraologických lokalit (křemen, rudní minerály). Paleontologické vzorky poté reprezentují například tercierní sedimenty Sokolovské pánve či vzorky zeolitů z Mariánské skály v Ústí nad Labem. Důvody zapomenutí a rozchvácení mineralogické sbírky mají své příčiny v poválečném uspořádání majetkovým poměrů v areálu hradu a zámku Bečov. Po druhé světové válce byl areál na základě tzv. dekretů prezidenta republiky odebrán bývalým majitelům a předán do majetku státu. Na základě vyhodnocení Národní kulturní komise však nakonec nebyl bečovský památkový areál pravděpodobně z geopolitických důvodů vybrán do souboru hradů a zámků určených ke zpřístupnění veřejnosti. Mezi lety 1945 až 1975 pak sloužily jednotlivé části areálu a vybavení různým společenským institucím, mezi jinými i Národní kulturní komisi, Jáchymovským dolům n.p., Státním lesům n.p., Státní památkové správě, Památníku národního písemnictví, Základní škole v Bečově nad Teplou, Veřejné bezpečnosti, odboru ONV Karlovy Vary, MNV v Bečově nad Teplou a dalším. Od roku 1969 byl areál převeden do péče Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (dnešní Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti). Zpravidla hodnotný movitý majetek se v tomto období komisionálně vyčleňoval a odvážel do tzv. sběren. Předměty pak sloužily k budování tématických památkových či muzejních expozic na jiných památkových objektech, či v muzeích a galeriích. Další původně sbírkové či vybavovací předměty byly v průběhu desetiletí vyřazeny z evidence pro dožití, či rozpad materiálu, jiné padly za oběť realizaci státní akce „vytřiďování“, u některých předmětů nebyla rozpoznána jejich skutečná hodnota a dostaly se zcela mimo jakoukoli evidenci. Z rozsáhlého fondu mobilií zůstala proto na Bečově pouze relativně malá část. Pečlivou a časově náročnou prací odborníků se v devadesátých letech 20. století podařilo dohledat několik stovek předmětů odvezených z Bečova, které se nacházely v majetku mnoha jiných kulturních institucí. Díky pochopení některých představitelů těchto zařízení se většina z dohledaných předmětů vrátila po několika desetiletích zpět na zámek Bečov. Tento projekt opětovného scelování původního vybavení opět ožívá a cílem je pokusit se dohledat i další předměty, včetně proslulé mineralogické a numismatické sbírky. Význam kvality nezvěstné sbírky minerálů podtrhují nejen dostupné kusé písemné zprávy, ale také fakt, že zájem o přírodovědné obory vévody Beaufort-Spontina prakticky realizoval mimo jiné ve spolupráci se svým tchánem Sylva-Taruccou zřízením Bečovského alpinia, ve své době přezdívaného „druhé Průhonice“. Po objevu a základní identifikaci hornin byly všechny kameny zaevidovány správcem sbírek J. Rozinkem a uloženy do depozitáře SHZ Bečov, kde bude celé torzo sbírky odborně vyčištěno a dále určeno. V budoucnu bude mít správa SHZ Bečov snahu zjistit více informací k unikátní geologické sbírce vévody Beaufort - Spontina, popř. dohledat její stopu a v ideálním případě pak, po dokončení památkové a stavební obnovy hradu (po roce 2015), využít vše k expozičním účelům v nově připravované edukativní a interaktivní prohlídkové trase. Kontakty a bližší informace: Tomáš Wizovský, kastelán kastelan@zamek-becov.cz, mob. 606 666 423 Dušan Dufka, Předseda představenstva společnosti STRIX Chomutov a.s dufka@strixchomutov.cz, mob. 602 473 239 Pavel Lidmila, ARCADIS Geotechnika, a.s. lidmila@arcadist.cz, mob. 602 342 431
vloženo: 04.10.2012
Další fotky

Geologická exkurze

Ve dnech 04 - 05.10. 2012 proběhla výběrová geologická exkurze se zájmem o přírodu s důrazem na neživou část do Krušných hor a Slavkovského lesa, kterou pořádalo ředitelství Národního geoparku Železné hory. Panem RNDr. Danielem Smutkem jsme byli požádáni o prezentaci a výklad sanací skal a svahů proti řícení. Tato prezentace proběhla v obci Loket na námi sanované lokalitě u silnice III/209. Na této lokalitě jsme mohli názorně ukázat nejen jednotlivé pracovní postupy při sanacích skal a svahů, ale i jednotlivé sanační materiály. Tato lokalita je mimo jiné zajímavá i tím, že jsou na několika úsecích použity sanační materiály různých typů, od dvouzákrutových sítí až po nejnovější typ záchytné dynymické bariery CMR. Věřím, že si všichni zůčastnění odnesli mnoho zajímavých poznatků z našeho oboru. Zároveň tímto musím poděkovat i svému kolegovi Jiřímu Sochorovi za nemalou podporu při prezentaci sanačních postupů. Pasecký Vít
vloženo: 04.10.2012
Další fotky

Konference Geotechnika 2012

Po nekolika měsících jsme opět navštívili krásné prostředí Vysokých Tater při příležitosti 13. ročníku mezinárodní konference GEOTECHNIKA 2012. Konference, která se konala ve dnech 26. - 28. 9. 2012 v kongresovém sálu a jeho zázemí v grandhotelu Bellevue ve Starém Smokovci, jsme se zůčastnili jako vystavovatelé ve složení Mgr. Marek Ondřej, Dufka Dušan a Pasecký Vít. Tato konference stejně jako ostatní podobné naplnila naše očekávání. Způsob naší prezentace vzbuzoval pozornost, poptávka po informacích nejrůznějšího charakteru a podkladech k materiálů, výzkumným úkolům, pracem, nebo i k námi nabízeným volnočasovým aktivitám nebrala konce. Během konferenčních dní a společenského večera jsme s kolegy navázali mnoho přátelských a pracovních kontaktů, které budeme i nadále rozvíjet. Svojí trochou do mlýna jsme přispěli i do samotného programu seminářů, když pan ing. Štábl během svého příspěvku představil výzkumně vývojový úkol "Nemeton2013", na kterém za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu intenzivně pracujeme. Věříme, že stejný úspěch budou mít i konference, kterých se budeme v blízké době účastnit. Pasecký Vít
vloženo: 02.10.2012
Další fotky

Paradox STRIXu – lešení v epicentru skalního lezení – Hřensku

Hřensko a oblast Labských pískovců vůbec je mezi lezci právem považováno za epicentrum skalního lezení. Sportovního i toho „průmyslového“, které je zde využíváno právě při sanacích skal ohrožujících domy, silnice či železnice. V minulosti jsme se na lokalitu často a rádi vraceli. Sportovně i profesionálně. Dlouho připravovaná a mediálně propíraná sanace tzv. Lomové stěny v blízkosti státní hranice se konečně rozeběhla. Zmiňovaným paradoxem je, že první čím právě naše společnost zahájila činnost je realizace technologie, mezi ortodoxními výškovými specialisty poněkud přehlížené – výstavbou lešení. I když jsme na skalách, je zde projektanty vzhledem k plánovaným strojům a postupům lešení navrženo oprávněně. Lešenáři výstavbu věže zvládli se ctí. PF JS
vloženo: 18.09.2012
Další fotky

Lesopark Chomutov

V chomutovském lesoparku se spolupodílíme na výstavbě voliéry pro zpěvné a brodivé ptactvo. Naší prací je zasíťování konstrukce. Přinášíme několik fotografií z realizace. DD
vloženo: 31.08.2012
Další fotky

Salve Finance, a.s. na STRIX TEAMBUILDINGU

Zástupci přední české finančně-poradenské společnosti Salve Finance, a. s. projevili zájem o prožití zážitkového dne, které pořádáme ve spolupráci s občanským sdružením DKH v Boleboři. Společně jsme vhledem k možnostem, cílům a složení účastníků postavili program. Pět skupin sbíralo body v soutěžích jako je například přesnost v bagrování, jízda zručnosti na čtyřkolce, střelba z luku i vzduchové pušky, překážkové dráze, nebo na lanovém centru. Všichni se dobře bavili. Pivo i jiné nápoje tekly proudem. K občerstvení se opékalo sele. Počasí přálo. Akci lze považovat za vydařenou, postupně přicházející kladné ohlasy to potvrzují. DD
vloženo: 28.08.2012
Další fotky

Dálnice D1 směr Praha

Skalní četa hlásí úspěšné dokončení sanace skalního zářezu na dálnici D1 v km 23,3 - 23,45 ve směru na Prahu. JS
vloženo: 21.08.2012
Další fotky

Kanadský „Ozzák“ už je u STRIXu.

Strix se investicí převyšující 2 mil. Kč stal šťastným vlastníkem měřícího systému OZ-Optics DSTS-F-2-0.1/50-1/100-N. Jedná se o unikátní optoelektronický měřící přístroj kanadské výroby, pomocí kterého jsme schopni provádět speciální měření a monitoring deformací (přetvoření) a teplotního zatížení, vhodný například pro mostní, podzemní, tunelové nebo vodohospodářské konstrukce. Po zaškolení kolegů našeho měřícího střediska bude okamžitě nasazen do akce. Vzhledem k tomu, že je i v evropském měřítku unikátem, má již o své využití na dlouhou dobu dopředu postaráno. JH
vloženo: 16.08.2012
Další fotky

PRIMA COOL – Těžká dřina u STRIXU

Produkce pořadu TĚŽKÁ DŘINA nás oslovila s návrhem natočit svůj pořad o naší práci na skalách. Po ujednání podmínek jsme reaktora Romana Buťu zařadili do našich týmů. Aby na skalách přežil a neohrožoval sebe, ani ostatní, musel podstoupit základní školení a výcvik výškových specialistů, a to nejen on sám, ale i jeho velice akční kolega, kameraman a režisér Rosťa Kopecký. Po kurzu byli naši noví kolegové přiděleni do skupiny, která se chystala provádět revizi sanačního opatření instalované naší společností po havárii z letošní zimy na Mariánské skále v Ústí nad Labem. Více jak stometrová výška nové kolegy prověří. Vše proběhlo bez problémů. Druhý den nová posila podpořila skupiny provádějící rozsáhlé sanace nad silnicí u obce Loket. Tam si Roman přímo zkusil některé z prováděných prací. Snad díky spolupráci na lanech, nebo díky faktu, že tito kluci z televize jsou také ochotni jít do všeho, navíc mají společné zájmy a nic jim není cizí, došlo rychle ke stavu, že spolupráce začala velice rychle fungovat tak, jako bychom spolu dělali celá léta. Pořad TĚŽKÁ DŘINA bude k vidění 30.08.2012 v obvyklém čase 20.15hod. na PRIMA COOL. Věřím, že se bude líbit . DD

vloženo: 08.08.2012
Další fotky

Přátelské fotbalové utkání STRIX TEAM vs TJ Staré Sedlo

Přátelské fotbalové utkání s TJ Staré Sedlo Přinášíme několik fotografií z přátelského utkání mezi domácími TJ Staré Sedlo, kteří standardně hrají okresní přebor a výběrem STRIXáků, kteří se v jejich rajónu nachází díky sanačním pracím prováděným na skalách v Lokti. V řádném čase jsme uhájili nerozhodný výsledek 4:4. Penaltový rozstřel těsně rozhodl o vítězství domácích 5:4. Těsnou prohru s trénovanými borci okresního formátu nepovažujeme za prohru. Všichni si akci užili, jistě nebyla poslední. JS
vloženo: 07.08.2012
Další fotky

Sanace skalního zářezu Jáchymov – Horní točka

Výletníci, kteří se v minulých týdnech vydali z Jáchymova směrem do hor projížděli lokalitou zvanou Horní točka, která byla dočasně pracovištěm jedné z našich spacializovaných skupin. Ještě do nedávna by byli ohroženi opadávajícím materiálem, který se sypal ze zářezu na komunikaci. Nyní jsou rizika odstraněna, svah jsme pro ŘSD Karlovy Vary zabezpečili. Akce proběhla ve zkráceném termínu bez komplikací. PS
vloženo: 06.08.2012
Další fotky

Mostaři hlásí úspěšné předání díla v Kařezu

Naši mostaři v rekordním čase dokončili a předali generální rekonstrukci mostu na železniční trati Praha - Plzeň. Zástupci SŽDC vysoce hodnotili pracovní nasazení, kvalitu práce, zejména však dodržování termínů a zkrácení doby výluky koleje na pouhých 36 dní. Na ostatních mostech ( převážně na silnicích ) jsou práce v plném proudu a všichni se snaží aby byly dokončeny stejně úspěšně jako tento v Kařezu. VK
vloženo: 03.08.2012
Další fotky

Loket - sanace skalních masívů v plném proudu

Pokud prázdninové cesty zavedou výletníky do obce Loket, například na prohlídku hradu stejného jména, pravděpodobně neminou rozsáhlé sanační práce nad příjezdovou silnicí. Na více jak kilometrovém úseku s dočasně regulovanou dopravou je možné spatřit jednotlivé skalní masívy s různými stupni rozpracovanosti zajišťovacích opatření. Počasí vcelku přeje, práce probíhají bez problémů podle harmonogramu. Přinášíme několik momentek z provozu. DD JS
vloženo: 24.07.2012
Další fotky

Den přátelství - poděkování organizátorů

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za sponzorské dárky na naší akci Den přátelství, která se uskutečnila 28.června 2012 (vše s Vámi domluvil náš bývalý žák Tomáš Brychta). Den přátelství je rozloučení se školním rokem pro celý vyšší stupeň naší školy a účastní se ho cca 250 žáků, učitelé, rodiče a bývalí žáci. Vaši firmu jsme prezentovali během úvodu a závěru a také vystavením Vašich reklamích předmětů, ze kterých se následně staly dárky pro soutěžící. V příloze přikládám několik fotografií. Ještě jednou děkuji. Petra Novotná, třídní 9.A a organizátorka akce
vloženo: 23.07.2012
Další fotky

Roadmesh v Čisté u Horek

V pondělí 09.07.2012 jsme začali s první instalací výztužné sítě Roadmesh v České republice. Systém Roadmesh hojně využívaný na Italských, Slovenských a Polských silnicích a letištích plochách na silnici I/16 navrhla společnost ARCADIS Geotechnika a.s., realizovala společnost COLAS CZ, a.s. a naše společnost byla přizvána na odbornou instalaci samotné výztužné sítě. Před samotnou instalací proběhla školení interní a od zástupců výrobce sítě a na samotnou instalaci jsme byli připraveni do posledního detailu. Vzhledem k prvnímu použití tohoto systému v Čechách jsme nechtěli nechat nic na náhodě. Během několika hodin byla síť nainstalovaná v jednom jízdním pruhu ve směru z Čisté u Horek a ještě týž den se na tuto část vozovky pokládala první vrstva obrusné vrstvy. Druhá část vozovky se pokryla sítí Roadmesh během středy 11.07.2012 a již ve čtvrtek došlo ke kompletnímu předání stavby a uvedení do provozu. V tuto chvíli je sanovaná část silnice I/16 v plném provozu bez jakýchkoliv omezení. Musím pochválit všechny zůčastněné za vzornou přípravu a samotnou realizaci, která dopadla na jedničku. Věříme, že skušenosti získané u této první instalace v co nejbliřší době zúročíme při další realizaci sanace silnice pomocí výztužné sítě Roadmesh. Vít Pasecký
vloženo: 13.07.2012
Další fotky

STRIX partnerem projektu KOTA 1000 - Julské Alpy

V červnu a červenci dvě skupiny týmu KOTA 1000 prověřily revizními sestupy vstup KM48 Češko Brezno (druhý vchod do systému Brezno pod Velbom) na Kaninskich podi v Julských Alpách. Vchod byl od roku 2004 pod příkrovem firnu a ledu a letošní suchý rok s příznivým množstvím srážek zavdal příčinu k uvolnění mnoha vstupů na planině. Po 8 letech tak může tým KOTY 1000 obnovit další postupy v této nadějné lokalitě. Fotky z revizního sestupu a z rozšiřování vstupní úžiny na dně p45 před nástupem do p165 Fuckermann passages včetně dalších činností týmu viz www.kota1000.cz. Za STRIX reprezentoval Ondra Holý.
vloženo: 12.07.2012
Další fotky

STRIX a 12. ročník jirkovského crossmarathonu

V sobotu 9.června 2012 se konal již 12.ročník Jirkovského crossmarathonu. Zúčastnilo se ho 59běžců, 79cyklistů a 5turistů. Jirkovský crossmarathon je horský maratón vedený Krušnými horami v okolí města Jirkova.  Maratón je jako běžecký závod zařazen do různých českých a slovenských běžeckých termínovek; jako cyklistický závod pak do seriálu Pohoda-Klídek-Tabáček. Letos poprvé crossmarathon sponzorovala i firma STRIX. Petra Štirbová
vloženo: 04.07.2012
Další fotky

STRIX TEAM partnerem akce HRY BEZ HRANIC

Přínášíme fotografii vítězného týmu akce HRY BEZ HRANIC, který je tradičně pořádán 1 ZŠ v Klášterci nad Ohří. Vítězům přejeme pěkné prázdniny.
vloženo: 03.07.2012

Působení našich lešenářů v Komořanech

Počátkem června zahájili naši lešenáři svoji působnost i na elektrárně v Komořanech. Požadavek zadavatele na cca 1000 m2 na měsíc trubkového cca 800m2 a rámového lešení cca 200m2.  Práce jsou prováděny pro generální opravu turbín TG 21   TG 22  a přidružené technologie. Stavba těžkého lešení pro výměnu regulační techniky ( šoupata, klapky ,ventily atd). Přikládáme několik provozních záběrů. PF
vloženo: 25.06.2012
Další fotky

Mezinárodní konference na Slovensku - Nový Smokovec

Ve dnech 14. - 15. 6. 2012 se konala ve Vysokých Tatrách v Novém Smokovci 7. konference s mezinárodní účastí pod názvem Inženýrská geologie 2012. Této konference jsme se ve složení Vít Pasecký, Mgr. Pavel Tichý účastnili jako vystavovatelé. Projektanty, geology, ale i profesory z vysokých škol zajímali nové trendy v sanacích skal a svahů, průběhy našich výzkumných úkolů, postupy měření pohybu sklaních objektů, kterým se věnuje kolega Tichý. Informace a podklady, které se nám nepodařilo předam během samotné konference jsme probrali v rámci společenského večera, kdy všichni zůčastnění ztráceli ostych a neváhali v přátelském rozhovoru probírat témata různého druhu. Celá akce byla poředatelsky velmi vydařená a naše firemní prezentace se setkala s kladnou odezvou. Další z pravidelných mezinárodních konferencí v této lokalitě je plánovaná na konec měsíce září a na tuto jsme samozřejmě přihlášeni také. Vít Pasecký
vloženo: 18.06.2012
Další fotky

Série skalních zásahů, havárie i plánované akce

V těchto dnech probíhá dokončení zásáhů na některých námi sanovaných skalních svazích. Jedním z nich jsou vybrané havarijní úseky dálnice D1 a to v km 23 až 32. Na skalních odřezech se provádí očista a odtěžení volných částí skalního masivu. Druhou oblastí, kde probíhá naše činnost, je oblast Adamova. Zde dokončujeme první etapu zásahu na vybraných zářezech, která spočívá v odstranění vegetace, očisty a odtěžení nejrizikovějších částí. Po ukončení těchto akcí se naši specialisté přesouvají na novou začínající sanaci v Lokti. JS
vloženo: 11.06.2012
Další fotky

Mostaři finišují na koridoru Zbiroh - Rokycany

V současné době naši mostaři finišují na technologiívh nezbytných pro zpuštění II koleje na koridoru Zbiroh - Rokycany. Dozory investora kladně hodnotí zejména zvládnutí termínu realizace mostního objektu, který byl proveden za ve zkráceném čase 36 dní. Středisko mostních a betonových konstrukcí tak opět předvedlo své kvality. VK
vloženo: 09.06.2012
Další fotky

STRIX TEAM - DEN DĚTÍ - BOLEBOŘ

První ročník akce pořádané ve spolupráci s občanským sdružením DKH lze považovat za úspěšný. Z důvodů víkendové pracovní vytíženosti se sice nemohli zúčastnit všichni STRIXÁCI, ale i tak počet příchozích během dne dosáhl téměř ke dvoum stovkám. Lanové centrum, čtyřkolky, střelba, jakož i spousta atrakcí pro ty nejmladší byly pocelý den v obležení zájemců. Počasí vcelku přálo a tak posezení ze stanové pivnice mohlo být přesunuto na volné prostranství k ohni. Buřty, točená limonáda i pivo přišly vhod. Všichni zúčastnění si mino zážitků odnášeli i drobné dárky a pamětní tričko STRIX TEAMU. Z akce existuje CD s krásnou sérií fotografií, kterou si lze vyžádat emailem na adrese simona@strixchomutov.cz. Ze zmiňovaných fotografií přikládám menší výběr. DD
vloženo: 07.06.2012
Další fotky

Dětský report

ahoj já jse jmenuji Ninuška šobrová chodim do 1a duhová cesta havlíčková škola je mi 7 let muj táta pracuje ve strixu v sobotu jsme jeli s mamkou do místa a tam táta pomáhal připravovat dětský den, bili tam hasiči, jezdila jsem na koni, střílela jsem z vzduchovki,bila jsem na lanové dráze, chodila jsem na chůdách a opejkala jsem si maršmelounki pak jsme jeli do boleboře a tam jsem sama řídila čtyřkolku, bila jsem na lanové dráze kterou jsem sama přešla dostala jsem triko se sovičkama a ty sovički bily červené, a bila jsem ještě v síti na stromech. tak zatím ahoj a až zase někam pojedu se strixem tak vám o tom napíšu. Ninuška
vloženo: 04.06.2012
Další fotky

Dětský den Místo

Díky dlouhodobé spolupráci a spelcializaci naší společnosti na výškové práce jsme byli přizváni jako jedni z aktérů na dětském dni v obci Místo u Chomutova. Na místním fotbalovém hřišti jsme nejenom dětem připravili velice atraktivní lanový traverz. Pro zdolání samotného traverzu bylo nutno překonat i nelehký výstup přes lanovou síť. O atraktivnosti akce, kterou jsme dětem připravili nás neustále přesvědčovala fronta dychtivých dětí, které s nadšením sobě vlastním čekali na svoji dávku adrenalinu. Celý dětský den se velice povedl a věříme, že příští rok vzbudíme stejný zájem.
vloženo: 03.06.2012

Studenti v Českém Krumlově

Ve středu 23.05.2012 jsme byli přizváni panem RnDr. Schröffelem z pražské ČVUT, Fakulty stavební, Katedry Geotechniky na jeden z cyklu terénních seminářů. S téměř šedesátkou studentů a šesti profesory jsme se sešli na velice hezkém místě - v Rybářské ulici v Českém Krumlově. Nejdříve jsme představili jednotlivé materiály společnosti Maccaferri dodávané naším prostřednictvím na český trh, diskutovali na dpostupy a použitím sanačních materiálů a technologií v praxi. Po předání požadovaných informací jsme se šli podívat na nedalekou námi realizovanou sanaci svahu v ulici Pod Kamenem, kde studenti viděli širokou škálu sanačních materiálů a jejich konkrétní použití. O tom, že naše informace padají na úrodnou půdu nás přesvědčil nejen ohlas, ale i fakt, že jsme se studenty a profesory při odpovídání na jejich otázky strávili téměř tři hodiny. Těšíme se na další setkání při terénních prezentacích. Vít Pasecký
vloženo: 25.05.2012
Další fotky

Vrané nad Vltavou

V návaznosti na předešlou terénní prezentaci v Českém Krumlově jsme se sešli opět s kolegy z VPU DECO PRAHA a.s.. Tentokrát jsme zabývali lokalitou Štěchovice - Vrané nad Vltavou. Zájem vzbudila dynamická bariera, kterou jsme realizovali v loňském roce. Díky její poloze v blízkosti silnice II/112 jsme si mohli podrobně prohlédnout jednotlivé komponenty a popsat jejich funkci. Kolega Mgr. Tichý informoval přítomné o již proběhlých sanačních opatřeních a pan Dufka popsal činnosti týkající se dalších postupů prací v této lokalitě. V salonku hotelu V pivovaře jsme s kolegou ze společnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. popsali kompletní produktovou řadu sanačních materiálů, postupy testování záchytných dynamických barier prováděných dle ETAG27 a jednotlivé úkony nutné pro správný návrh sanačního opatření. Věřím, že všichni účastníci odcházeli nasyceni potřebnými informacemi pro které si do Vraného přijeli. Vít Pasecký
vloženo: 09.05.2012
Další fotky

Prezentace v Českém Krumlově

Včera proběhla návštěva velice hezké, námi sanované lokality v ulici Pod Kamenem v Českém Krumlově. Návštěva Krumlova byla v rámci terénních prezentací, tentokrát se na naší prezentaci přijeli podívat kolegové z VPÚ DECO PRAHA a.s. Setkání proběhlo v zázemí jednací místnosti v jedné z krumlovských restaurací. Nejdříve jsem v krátkosti představil naší společnost a produkty Maccaferri. Po následné diskusi seznámil kolega Ing. Vodráška ze společnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. přítomné s postupy a standardy při projekčních návrzích sanací skal a svahů. Po předání základních informací jsme se odebrali přímo k sanované lokalitě v ulici Pod Kamenem, kde kolega Jiří Sochor podrobně popsal samotnou realizaci sanace na tomto velice pěkném místě. Osvědčená terénní prezentace se opět podařila a setkala s kladnou odezvou. Vít Pasecký
vloženo: 18.04.2012
Další fotky

Skála pod hradní věži v Českém Krumlově je zabezpečena

Minulý týden byly úspěšně ukončeny práce na zajištění skalní stěny pod hradní věží v Českém Krumlově. Práce probíhaly v souladu s přáním zadavatele - Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, který požadoval co nejvíce zachovat přitozený ráz skály bez větších technických zásahů. Toho se díky vhodné spolupráci s projektanty podařilo dosáhnout. JS
vloženo: 16.04.2012
Další fotky

Valdštejn - odstranění skalní stěny

Koncem loňského roku došlo nad přístupovou cestou k hradu Valdštejn k přirozenému skalnímu řícení jedné ze skalních věží. Pád staticky porušil věž sousední. Následně jsme instalovali měřící systém GEMON a zaznamenávali plynulý pohyb skály, který se nezvratně začal blížit k dalšímu přirozenému zřícení. Zajištěné výstupy měření vhodně využijeme pro naše realizované výzkumné úkoly dané problematiky. Výstupy měření přirozeného postupu řícení takovéhoto rozsahu jsou unikátní. Bohužel s blížící se turistickou sezónu bylo čekání na přirozený pád skalní věže na cestu neúměrným rizikem, a proto bylo rozhodnuto, že bude poslední fázi uměle pomoženo. K tomuto účelu nastoupila naše lezecká skupina pod vedením Mgr. Pavla Tichého, která v pondělí 2. dubna pomocí pneumatických podušek labilní cca 15 m věž o kubatúře cca 120 m3 řízeně odstranila. Na akci byl přítomen televizní štáb ČT1, jehož reportáž je ke shlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100402/obsah/197200-nebezpecny-skalni-masiv-u-hradu-valdstejn-v-ceskem-raji-uz-neohrozuje-turisty/ DD
vloženo: 11.04.2012
Další fotky

Další etapa prací v ZOO Praha v plném proudu

Oficiální zahájení sezóny v pražské ZOO nás zastihlo v plném pracovním nasazení. Lezecká skupina pod vedením Jana Hanische pokračuje na jarní etapě prací sanace horninového masivu, které jsou součástí rekonstrukce a revitalizace vyhlídkové stezky tzv "Zakázanky". V současné době se dokončují práce na zajištění nestabilního horninového masivu nad cestou sítěmi a kotvami. Nejvíce úsilí nyní věnujeme vlastní stezce, kde ve velmi složitých geologických podmínkách provádíme speciální geotechnické práce pro založení stezky a zakotvení ocelové konstrukce vyhlídky - vysokotlaké injektáže pramencových kotev a mikropilot. Pokud vše půjde podle plánu, první návštěvník bude moci obnovenou cestu využít a pokochat se vyhlídkami z ní na konci července 2012. PT
vloženo: 06.04.2012
Další fotky

Bagry, ještě větší bagry a ostatní technika nasazená STRIXEM v Mělníku

Naši lidé i technika jsou v současné době k vidění i v Mělníku. Spolupodílíme se na rozsáhlých protipovodňových opatřeních realizovaných na řece Labi. V současné době probíhá odtěžování dlážděného břehu, demolice kotevních prvků a jeřábové dráhy. Po založení štětové stěny budeme dále pokračovat odtěžením celého břehu na nivelitu dna. DD
vloženo: 31.03.2012
Další fotky

Působení lešenářského střediska STRIXU na elektrárně Ledvice

Naše středisko prodeje, pronájmu a výstavby lešení působí pod vedením Pavla Fořta na elektrárně v Ledvicích již od konce loňského roku. Pro potřeby probíhající rekonstrukce technologických celků poskytujeme přes 10 tis. metrů trubkového i systémového lešení. Zajímavostí je nasazení dvou pojízdných hliníkových věží dosahujících provozní výšky 18 m. Novinkou je rozšíření dodávky o statické posudky lešeňových konstrukcí a výpočty možností statického zatížení. DD
vloženo: 30.03.2012
Další fotky

Sanace skalního masívu v Praze na Klárově

V současné době dokončujeme sanaci skalního masívu v Praze na Klárově. Již od loňského roku budí zásah, který provádíme pro společnost SUBTERRA, zájem místních obyvatelů i početných skupin zahraničních turistů. Zásah spadá nejen pod přísnou geotechnickou kontrolu investora, kterým je v tomto případě Magistrát hl. města Prahy, ale také pod kontrolu příslušného Památkového ústavu. Vše zatím vždy proběhlo bez komplikací. DD
vloženo: 30.03.2012
Další fotky

Pronájem a výstavba lešení v Praze

První dokončenou akcí nového střediska, které se pod vedením Pavla Fořta specializuje na prodej, pronájem a výstavbu lešení, bylo úspěšné předání více než 5000 m2 lešení SPRINT. Akce proběhla v Praze 10 Vršovicích. DD
vloženo: 29.03.2012
Další fotky

Přechody mostů pozemních komunikací

Dalším z řady odborných seminářů, kterých se pravidelně účastníme, byly "Přechody mostů pozemních komunikací", které se konaly 29.02.2012 na osvědčeném místě v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze. Co se týká počtu ani tento seminář nebyl vyjímkou a potvrdil oblíbenost těchto akcí. Během středečního dne jsme získali mnoho cenných informací a kontaktů, se kterými můžeme nadále pracovat. Vít Pasecký
vloženo: 29.02.2012
Další fotky

Havarijní zásah na dálnici D1- likvidace skalního řícení

Počátkem tohoto týdne byl úspěšně dokončen a předán havarijní zásah na 42,8 km dálnice D1 do Brna. Přechody mrazových cyklů uvolnily skalní blok o výměře cca 70 m3, který svým pohybem predikoval bezprostřední ohrožení provozu na dálnici. Po důkladném geologickém a geotechnickém průzkumu a přijetí nezbytných opatření byl zřizovatelem, tedy ministerstvem dopravy, zásah schválen ve zrychleném řízení. Pak již vše proběhlo standardně podle plánu. Dokonce se podařilo zkrátit provádění prací a vytvořit oproti plánovanému rozpočtu úsporu. V současné době lze skalní svah považovat za přiměřeně bezpečný. Dalšího zásahu se dočká v brzké době spolu se stavebními úpravami plánovanými pro rozšíření dálnice. DD
vloženo: 24.02.2012
Další fotky

Zapadlý autobus na Blatně

Se začátkem dalšího vydatnějšího sněžení jsme očekávali telefonát z Chomutovského Dopravního podniku, kterým by nás povolali do další akce. Netvalo dlouho a povolali nás k vyproštění zapadlého autobusu u obce Blatno, který kvůli vyhýbání protijedoucímu vozidlu sjel na nezpevněnou krajnici. Za třicet minut jsme na místě měli první nákladní vozidlo - Iveco Tracker a druhé "čekalo" připravené v pohotovosti. Samotné vyproštění probíhalo absolutně hladce. Autobus po pár minutách Iveco vyprostilo a ten mohl pokračovat v jízdě. Vít Pasecký
vloženo: 16.02.2012

Prezentace na IKP consulting.

15. 02. 2012 proběhla v sídle společnosti IKP consulting prezentace produktů společnosti Maccaferri a výpočetních programů potřebných pro návrhy sanačních opatření nejen při skalním řícení. Kolegové ze společnosti maccaferri pan ing. Vodráška a pan Ing. Sňahničan představili kompletní řadu výrobků od programu Rock fall protection až po geotechnické materiály používáné při zakládání pozemních staveb. Mým úkolem tentokrát bylo "odlehčit" příval technických informací a tak jsem během zhruba třiceti minut představil námi realizované záchytné dynamické bariery v Čechách a na Slovensku. O tom, že jsme jen "nevýřili vodu" nás předsvědčila následná diskuse. Vít Pasecký
vloženo: 16.02.2012

Demolice komínu

Neobvyklou podívanou jsme tuto neděli připravili obyvatelům Seménkovic, malé obce poblíž Postoloprt. Po několikadenních přípravách došlo po 13. hodině k řízené neexplosivní demolici místní více jak třicetimetrové dominanty, která zde stála již od počátku devatenáctého století. Komín původně sloužil místní cihelně. Dlouhá desetiletí však pouze chátral a poslední dobou již byl rizikem pro okolí. Akce proběhla hladce, počasí nám přálo. Diváci odměnili výsledek potleskem. DD
vloženo: 14.02.2012
Další fotky

Valdštejnské pohyby

Po listopadovém zřícení skalní věže a narušení vedlejšího masívu jsme na podnět ČVUT pod vedením RNDr Schröfela, instalovali naše měřící zařízení GEMON s dálkovým přenosem dat včetně vizuálního monitoringu a zvukovou signalizací. Grafy zaznamenávající výsledky doposud nejpřesnějšího kontinuálního měření v ČR signalizují značné pohyby a díky silným mrazům se dá očekávat další nezvratný vývoj - řícení. Z tohoto důvodu jsme instalovali další výstražné cedule. Přesnější informace o měření naleznete na www.gemon.cz. DD
vloženo: 13.02.2012
Další fotky

Prezentace pro ČAIG

V pondělí 06.02.2012 se na ČVUT Katedře geotechniky konalo Valné shromážďené České asociace inženýrských geologů. V rámci této schůze, které se účastnilo čtyřicet odborníků z oboru, jsme byli přizváni panem doktorem Schröfelem, aby jsme představili prezentace, které se týkají naší společnosti. Kolega Mgr. Tichý se zhostil úkolu představit Vývojový program Nemeton 2013 a problematiky týkající se měření pohybu skalních masivů. Můj úkol byl přiblížit řadu materiálů Maccaferri a postupy prací, používané nejen při sanacích skalního řícení. Kladné ohlasy a následná diskuse o vývoji a materiálech nás přesvědčila o tom, že námi podané informace dopadli na úrodnou půdu. Vít Pasecký
vloženo: 07.02.2012

Počátek roku v plném tempu

Počátek roku je obvykle věnován přípravě na nastávající sezónu. Probíhá údržba techniky, konají se nejrůznější školení. Letos je však vše poněkud jinak. Není čas. Příznivé počasí počátku roku umožnilo pokračovat na všech jedenácti rozpracovaných zakázkách. Do toho se realizovalo několik urgentních havarijních zásahů. Všichni lidé i technika byla v terénu. Školení sice proběhla, na techniku snad dojde nyní v únoru, kdy arktické mrazy některé z prací dočasně přerušily. DD
vloženo: 06.02.2012
Další fotky

Ostrava 2012

Tak jako každým rokem i letos jsme se ve dnech 19. 01. - 20. 01. 2012 jako vystavovatelé účastnili tradičního, letos již 17. mezinárodního semináře "Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2012", který pod záštitou Českého tunelářského komitétu ITA/AITES pořádala VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky a podzemního stavitelství spolu s společností MINOVA BOHEMIA s.r.o. Účast na semináři byla opět hojná a stejně jako předešlé semináře byl veliký zájem o námi představovanou realizaci sanačních opatření a materiálů používaných právě k těmto realizacím. Nemalou měrou k tomu přispívá i fakt, že rozsah námi prezentovaných realizací a materiálů je nadstandardní. Tento rok na seminář poprvé přijel i kolega pan Mgr. Tichý, kterému se průběh a kvalita tohoto semináře velice líbila. Na tento rok připravujeme celou ředu různých prezentací a seminářů. Ten nejbližší nás čeká 06. 02. 2012 na ČVUT - Katedře geotechniky. Vít Pasecký
vloženo: 20.01.2012
Další fotky

Vyproštění zapadlého autobusu

Na základě jednání o spolupráci, které probíhalo koncem loňského roku se zástupcem Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, jsme se stali partnery pro vyproštování a odtahy techniky Dopravního podniku. Prakticky s prvním vydatnějším sněžením jsme byli poptáni kvůli vyproštění autobusu, který na silnici 223 z obce Výsluní u Chomutova projížděl sněhovou návějí, sjel na nezpevněnou krajnici a hrozilo jeho převrácení. Za necelých čtyřicet minut po telefonátu s technikem dopravního podniku jsme byli připraveni v plné zbroji. Za dalších dvacet minut již dvě vozidla z našeho vozového parku přijížděla k místu nehody ve Výsluní. K vyproštění jsme použili náš nejnovější přírůstek - Iveco Tracker 8x4 a osvědčenou Tatru 815. Vozidla jsme spřáhli do tandemu pomocí tažné tyče a zapadlý autobus jsme vyprošťovali ocelovým lanem. Během několika minut byl autobus zpátky koly na vozovce a my jsme mohli odjíždět s pocitem dobře vykonané práce. I když tento /zásah/ byl v letošní sezoně první, vše se povedlo na jedničku bez jakýchkoliv ztrát. Doufejme, že během naší spolupráce s Dopravním podnikem bude vše probíhat podobným způsobem. Vít Pasecký
vloženo: 14.01.2012
Další fotky

Vánoční besídka

Dne 20. prosince proběhla dlouho připravovaná a očekávaná vánoční STRIXÁCKÁ besídka. Více jak 100 lidí mělo co slavit. Rok 2011 byl historicky jedním z nejúspěšnějších roků. A to nejen díky rekordnímu obratu, ale zejména rozvoji diverzifikace a úspěšné expanzi v nových odvětvích. Pro všechny zúčastněné byl připraven bohatý raut z vybraných lahůdek, kterým je pan Šujan a jeho restaurace vyhlášena. Pivo a nejen to teklo proudem. Každý si odnesl plnou náruč vánočních dárků. Bohatá byla i tradiční tombola, kterou STRIX podporuje nadační fond ZDRAVÍ DĚTEM. Volnou zábavu během večera přerušilo několik překvapení. Za mimořádné zásluhy byli do „elitní legie cti“ pasováni ( a také odměněni ) vybraní hrdinové. Druhým překvápkem byla iniciativa našich kolegyň, které umělecky nafotily odvážný, našemu zaměření tématický kalendář, který vydražily a výtěžek předaly STRIXEM podporované, již zmińované nadaci ZDRAVÍ DĚTEM. Třetí překvapení nebylo až tak překvapivé, byl jím tradiční vánoční striptýzek. Bujaré ejchuchání probíhalo do brzkých ranních hodin. DD
vloženo: 11.01.2012
Další fotky

STRIXCUP 2011

V rámci programu vánoční besídky proběhl v městké sportovní hale první firemní turnaj v sálové kopané. Zúčastnilo se 10 mužstev, která byla rozlosována do dvou skupin. Ve skupinách se utkal každý s každým a následně pak křížem formou vyřazovacích bojů play off. Nasazení účastníků bylo enormní a na některých bylo vidět, že nechali na palubovce duši a možná i více. Do závěrečných bojů, přesněji do boje o třetí místo, se probojovali Hanischovci a Provozníci (tým složen z osádky skladu a kanceláří). Po urputném boji nakonec vyhráli těsně Hanischovci, a tím i získali sladkou odměnu. Ve finále se pak představili Šimkovci a Gabióňáci, druzí jmenovaní nakonec slavili celkové vítězství a celkem jednoznačně soupeře přehráli. Na večerní besídce pak při vyhlašování a předávání cen byl zvolen jako nejlepší hráč turnaje Jiří Kubálek z týmu Gabióňáků a za umělecký přednes hry Petr Hedlík z týmu Zedníkovců. Jelikož se turnaj shledal s pozitivním ohlasem, můžeme směle vyhlásit před příští besídkou druhý ročník. Jiří Sochor
vloženo: 10.01.2012
Další fotky

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.