Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodNovinky

Přehled novinek

Opět v Ugandě

Již několik dní opět pracujeme v africké Ugandě, kde pomáháme při vrtacích pracech pro průzkum podloží budované přehrady. Pavla Grunerta, který se účastnil jarního turnusu vystřídal Pavel Frandofer. Předpokladem je, že osazenstvo afrického dobrodružství bude po novém roce rozšířeno. Tento zimní ( v Africe letní ) turnus by podle předpokladů měl trvat tři měsíce s přestávkou na vánoce. DD
vloženo: 03.12.2008

Andělé nad Chomutovem budou ze STRIXU

Režie mikulášských slavností realizovaných Správou kulturních zařízení v Chomutově si povšimla našich předpokladů pro toto nebeské poslání a pověřila nás zajistit létající anděly. Tito prolétnou z městské věže na věž ve Sv. Ignáci a možná i přistanou s vánočním poselstvím. Podobnost těhto nebeských stvoření s Jiřím Sochorem a Pavlem Grunertem je čistě náhodná : -). Tímto jste srdečně zváni. DD
vloženo: 03.12.2008

Úspěšné zvládnutí recertifikačních auditů

Všechny certifikované systémy naší společnosti, tedy systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, systém řízení enviromentálních aspektů ČSN EN ISO 14001:2005 a systém řízení bezpečnosti práce OHSAS 18001:1999 letos prošly recertifikačním auditem. Poprvé byla v letošním roce jmenována na pozici PISŘ ( představitel integrovaného systému řízení ) Jana Švihlíková. Nasadila laťku opravdu vysoko, nebyla zaznamenána jediná minoritní neshoda. DD
vloženo: 17.10.2008

Sezóna v plném proudu - jedeme na doraz.

Z výsledků páteční schůze vyplynulo, že v současné době se naše společnost s více jak sty pracovníky podílí na osmnácti stavbách v různých stupních rozpracovanosti. Hlavní problém nám v současné době tvoří špatná platební morálka některých zákazníků.
vloženo: 29.07.2008

Vrtáme v Ugandě

Již druhý týden je náš kolega Pavel Grunert pracovně v Africe. Asi 100 km severně od ugandského hlavního města Kampaly se podílí na průzkumných vrtech pro přípravu stavby přehrady v dané lokalitě. Ke spolupráci na této akci jsme byli přizvání společností SG - Geotechnika, a. s. Tato etapa prací není velká rozsahem, nepřesáhne jedn měsíc, je však nesmírně zajímavá lokalitou a také prací pod vedením a po boku jednoho z nejzkušenějších vrtařů pana Máci. Těšíme se na vyprávění a fotografie. DD
vloženo: 06.05.2008

Sezóna 2008

Zdravotní řez v personální politice naší společnosti, který přirozenou formou vykrystalizoval na přelomu roku vedl k omlazení a rozšíření týmu. Noví lidé přinesli novou krev a nový elán, který nám pomáhá zvládat enormní objemy prací letošní sezóny. Naše počty jsou oproti loňskému roku téměř dvojnásobné. Po letech se daří přesvědčovat nově nastoupivší lidi ke spolupráci na hlavní pracovní poměr oproti dříve obvyklejší spolupráci na živnostenský list. S našimi pracovníky se můžete v současné době potkat na pracovištích v Chomutově, Teplicích, Ústí nad Labem, Děčíně, Liberci, Dolním Žlebu u Děčína, Letohradě, Mnichovicích, Mrači, a na několika pracovištích v Praze. V obdobném, nebo ještě vyšším tempu letos asi setrváme až do vánoc. DD
vloženo: 05.05.2008

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.