3D prvky - Sanační a protierozní ochrana

Projekt 3D prvky vzniká v rámci projektu "Výzkum a Vývoj inovativních 3D stabilizačních prvků pro ochranu svahů ohrožených erozí" za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

ID projektu:FR-TI4/330

Popis projektu

Ochrana svahů v okolí liniových staveb (silnice, železnice apod.) je prováděna od prvopočátku jejich výstavby a sahá tak hluboko do minulosti. V současné době se k ochraně svahů liniových staveb běžně využívají systémy tzv. technické ochrany, vegetační ochrany nebo jejich kombinace. Pro standardní sklony svahů násypů, náspů a zářezů jsou tato opatření dostatečná a prověřená časem. V současnosti však především ekonomické tlaky vedou k projektování a realizování svahů zářezů a násypů se sklony co nejstrmějšími. Dochází tak k cílenému překračování optimálních dlouhodobých návrhových parametrů svahů (délka, sklon). Tato situace vede k nutnosti stabilizovat povrchy svahů tak, aby nedocházelo k rychlému rozvoji svahových erozních jevů.

Současně s negativním působením ekonomických vlivů je nutno řešit i stabilitu svahů při extrémních srážkových situacích. Extrémní srážky se v posledních několika letech projevují například splavením (zanesením) erozních splavenin až do dopravního prostoru. V řadě případů došlo k zastavení nebo výraznému omezení provozu na liniových stavbách. V některých případech se jednalo o splaveniny ve formě štěrkovitých zemin v množství až 100 000 m³.

Cílem projektu je vývoj nových protierozních prvků a optimalizovaných řešení v takto pozměněných podmínkách. Projekt je především zaměřen na vývoj nových 3D protierozní stabilizační prvků, které budou svou konstrukcí působit na svahu ve třech rovinách (šířka, délka, výška) a budou vytvářet takzvaný 3D protierozní stabilizační efekt.

Partneři projektu
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Období realizace

1/2012 – 12/2015