Systémy včasného varování

Projekt „Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí.“ vzniká za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj - operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

ID projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694

Cíle projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je návrh, vývoj a realizace komplexního monitorovacího systému včasného varování při dosažení kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů v bezprostřední návaznosti a okamžitou realizaci přípravných sanačních opatření. Zaměření řešení projektu bude zejména na :

  • Vývoj a sestavení špičkového monitorovacího zařízení pro dlouhodobé měření nastavitelných kritických hodnot s následným bezdrátovým přenosem dat do dispečerského pracoviště
  • Sestavení postupů při instalaci přístrojového zařízení a přenosu dat včetně ochrany předvandalismem a zcizováním
  • Zpracování katalogu projekčních sanačních zásahů zajišťujících bezpečnost a stabilitu při dosažení kritických hodnot

Řešení

Řešení úkolu bude realizováno v ucelených samostatných etapách, které budou na sebe logicky navazovat a vzájemně se doplňovat. Výsledkem řešení předkládaného projektu budou tvořit následující samostatné celky :

  • Soubor progresivního přístrojového vybavení pro snímání vybraných fyzikálně- mechanických veličin a jejich laboratorní ověření tvořící modulární monitorovací systém
  • Soubor progresivních systémů pro vyhodnocování hraničních stavů, které mohou vyvolat havarijní situace
  • Soubor progresivních sanačních opatření pro eliminaci hraničních stavů a zajištění bezpečnosti v daném místě formou pilotních projektů

Realizace

Místa realizace projektu budou zejména v hospodářsky problémových regionech jak Moravskoslezského kraje, tak severních Čech s výskytem mnoha lokalit s rizikem vzniku havárií. Další rozsáhlé uplatnění bude v bývalých průmyslových oblastech s ukončenou činností, kde se vyskytují opuštěné objekty, jakož i při revitalizaci rozsáhlých prostor znehodnocených průmyslovou činností.

Partneři projektu
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • SG Geoinženýring, s.r. o.
Období realizace

4/2017 – 9/2019