Stabilizace a ochrana svahů před erozí

Projekt „Navrhování technických opatření pro stabilizaci a ochranu svahů před erozí“ vzniká za podpory Technologické agentury ČR v rámci programu TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

ID projektu TH02030428

Popis projektu

Cílem projektu je snížení eroze zemních svahů a následného vnosu sedimentu do toků. Cílem projektu je testování a navrhovaní ochranných technologií pro snížení půdního smyvu a zvýšení stability zemních svahů podél vodotečí, komunikací, skládek či výsypek. Pomocí umělého zadešťování a numerického modelování bude vyhodnocena efektivita konkrétních opatření a budou optimalizovány technologické postupy ochrany povrchu.

Optimalizací postupů, založených na stávajícím stavu poznání transportních procesů, stabilitních stavů a využitelných technologií, bude navržena moderní metodika doplněna o výpočetní modul pro účelné projektování konkrétních opatření. Obecným cílem projektu je související ochrana biotopů v okolí liniových staveb snižováním zátěže v podobě odnosu a ukládání sedimentů.

Partneři projektu
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • GEOSYNTETIKA, s.r.o.
Období realizace

01/2017 - 12/2020