Obrazový monitoring sanačních opatření

Projekt „Vývoj pasportizačního a monitorovacího systému pro správu geotechnických rizik“ vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu TRIO

ID projektu: FV30153

Cíle projektu

Cílem projektu je vývoj pasportizačně-monitorovacího systému pro správu geotechnických rizik. Tento systém bude propojovat znalosti z oblasti geotechniky, možnosti automatické datové analýzy, automatický sběr informací pomocí dronů (někdy též označovanými jako UAV - Unmanned Aerial Vehicle) a dalších moderních technologií a bude je uživatelsky přehledně zobrazovat, zapojovat do stávajících systémů s  využitím GIS. Systém bude usilovat a nastavení a sjednocení různých standardů v popisu georizik, zejména v oblasti skalního řícení. Existuje několik systémů monitoringu jednotlivých geotechnických rizik, ale ty se zcela věnují dílčím a omezeným rizikům, které nejsou propojeny a nevyužívají existující možnosti získávání informací. Cílem tohoto projektu je tyto nedostatky překonat.

Navržená řešení

Společnost STRIX a. s. Chomutov má, na základě dřívějších výzkumných aktivit, k dispozici pasportizační systém rizik pro oblast skalního řícení. Pasportizační systém je založen na filozofii identifikace klíčových znaků daného rizika, které může díky návodným otázkám učinit i laik, a následného vyhodnocení expertním algoritmem. Expertní algoritmus pracuje s váhou kombinace jednotlivých rizik. Tento systém je využíván v praxi některými geotechniky a začíná být přijímán i některými organizacemi spravujícími majetek ohrožený rizikem skalního řícení (ŘSD, SŽDC, Hlavní město Praha).

Cílem projektu je na těchto stávajících základech vytvořit systém, který bude pasportizovat a monitorovat maximální možný počet geotechnických rizik se zaměřením na liniové stavby. Výhodou tohoto systému bude možnost jeho jednoduchého propojení s dalšími databázemi a automatickým získávání nových dat. V nejrizikovějších místech skalních svahů bude možné využít získávání dat pomocí UAV.

Součástí projektu bude vývoj vyhodnocovacích aplikací zaměřených na změnu rizik v čase. Aplikace bude zohledňovat specifické požadavky koncového uživatele v souladu s jeho oborovými předpisy.

Realizace

Projektové aktivity budou založeny na propojování stávajících postupů a rozšiřujících možností nabízených novými technologiemi. Pod novými technologiemi je myšleno nejen zcela novými, ale i již ozkoušenými, které z důvodů ekonomické nerentabilnosti dosud nebyly využívány a díky postupnému snižování ceny se staly rentabilními. Teoretické závěry budou průběžně prakticky ověřovány in situ a komunikací s potenciálními zákazníky.

Cílů projektu bude dosaženo úzkou spoluprací zapojených partnerů. Přičemž budou jasně vymezeny jejich odpovědnosti a kompetence. Každý z partnerů bude zodpovědný za konkrétní část projektu, ale na pravidelných setkáních i pomocí elektronického sdílení informací bude docházet k hledání synergií v rámci řešení dané problematiky.

Partneři projektu
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • Česká geologická služba
  • DATASYS s. r. o.
Období realizace

1/2018 – 12/2021